Uitleg over je loonstrook

  • Begrijp precies wat er bedoeld wordt.
  • Iets onduidelijk? Wij voegen het antwoord direct toe aan de pagina.

Waarom wij je loonstrook hier toelichten?

Je loonstrook kan best overweldigend overkomen, dat begrijpen we. Toch zijn we verplicht al deze zaken op je loonstrook toe te voegen. 

Is dat leuk? Nee. Dat begrijpen wij ook. Daar kunnen we helaas weinig aan veranderen. Wat we wél kunnen doen is je loonstrook uitleggen. Dat is dus precies wat we op deze pagina doen.

Heb je onverhoopt toch nog een vraag? Mail naar info@prestatie.eu of bel ons. Wij maken direct een vraag + antwoord voor je. Vervolgens plaatsen we jouw vraag + ons antwoord op deze pagina. Als jij een vraag stelt help je dus niet alleen jezelf, maar ook je collega’s. 

Loonstrook uitleg uitzendbureau Prestatie scaled
p

medew. nr en BSN

Medew. nr.: Dit is jouw personeelsnummer zoals die in onze systemen staat.
BSN: Burgerservices nummer.
\
p

geb. datum en loontijdvak

Geb. Datum: Geboortedatum.
Loontijdvak: Hier staat of je salaris per week, per 4 weken of per maand wordt uitbetaald.
\
p

Byz.tar%

Bijzonder tarief: dit is een hoger belastingpercentage over de volgende inkomsten: vakantietoeslag, als je overwerkt, als je niet opgenomen vakantiedagen laat uitbetalen. Vaak horen wij dat je zoveel belasting moet betalen als je overwerkt of als je je vakantietoeslag krijgt. Dat klopt uiteindelijk ook wel. Tegelijkertijd hou je van iedere euro nog steeds de helft over. Hoe hoger je brutojaarloon, hoe hoger het percentage bijzonder tarief.
\
p

WRM

Werkmaatschappij / loonbedrijf.
\
p

Premies: lhk, pns en IWV

Premies:
• LHK: Loonheffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Je mag de korting maar bij één werkgever laten toepassen.
• PNS: Dit geeft aan of je recht hebt op pensioen of niet
• IWV: Geeft aan uit welk land je een inwoner bent. Bij NL is dit bijvoorbeeld Nederland. Als er DL staat betekent dat derde land.
\
p

min. vakgeld

Minimum vakantiegeld: Dit is het percentage vakantiegeld waar je minimaal recht op hebt. Het minimum is 8%. Wij betalen 8.33% in plaats van het minimum.
\
p

min. uurl

Minimum uurloon: Dit is het wettelijk minimum uurloon wat de overheid heeft bepaald dat jij moet krijgen. Jouw echte uurloon is verschillend per opdrachtgever en minimaal gelijk of hoger aan het minimumloon. Wij hebben dit uurloon vooraf met jou afgesproken en vastgelegd in een uitzendbevestiging.
\
p

periodeloon en dlt %

Periodeloon: Hier staat het wettelijk minimumloon per periode.
dlt%: Hier staat het percentage uren dat je per week werkt.
\
p

Datum indienst en uitdienst

Datum indienst: de datum dat je voor ons start.
Datum uitdienst: de datum dat je bij ons uit dienst bent.
\
p

Functie

Functie medewerker: Dit is de functie die je hebt. Omdat veel van onze medewerkers tussen opdrachtgevers wisselen, hebben wij ervoor gekozen die niet in te vullen op de loonstrook. Je kan je werkelijke functie terugvinden op je contract.
\
p

Contract indicaties

Contract indicaties:
• OT: Onbepaalde tijd overeenkomst: je hebt een onbepaalde tijd contract als je een contract fase C hebt.
• Opr: Als jij een oproep overeenkomst hebt dan staat hier ja in gevuld.
• SAO: Staat voor Schriftelijke ArbeidsOvereenkomst. Hier staat ja als jij een arbeidsovereenkomst met ons getekend hebt. Dat is ten allen tijde het geval.
• JUN: Dit staat voor JaarUrenNorm. Hier staat ja als jij een afgesproken aantal uren per jaar hebt. Je krijgt dan een gelijkmatig gedeeld bedrag over het jaar.
\
p

Loonbeslag

Loonbeslag: Het is een vervelende situatie waar je in bent gekomen. Wij worden opgedragen door de overheid of een deurwaarder om die bedragen op je loon in te houden. Het saldo van je loonbeslag staat hier genoemd. Als je problemen hebt waar je moeilijk uit kan komen gaan we graag met je in gesprek om naar een oplossing te zoeken.
\
p

RC saldo

RC saldo: Actuele Rekening Courant saldo: als we teveel betaald hebben dan staat hier een positief saldo. Als we te weinig betaald hebben staat hier een negatief saldo. Dit saldo wordt dan verwerkt op je eerst volgende verloning.
\
p

Bijtelling auto en Bijdr. auto

Bijtelling: als je een bedrijfsauto hebt en privé kilometers rijdt, dan dien je bijtelling te betalen. Hier staat het opgetelde bedrag.
Bijdrage Auto: als je een bedrijfsauto rijdt en privé kilometers rijdt, dan kan de werkgever een bijdrage vragen. Het opgetelde bedrag staat hier.
\
p

Adres werknemer

Adres werknemer: hier staat jouw adres ingevuld.
\
p

Adres werkgever

Adres werkgever: hier staat het adres van de werkgever.
\
p

Verloonweek

Verloonweek: dit is de week wanneer de verloning heeft plaatsgevonden.
\
p

Reserveringen

Reserveringen: de belangrijkste reserveringen zijn als volgt:
• Vak geld: Staat voor vakantiegeld. Dit is het vakantiegeld wat je opgebouwd hebt. Iedere maand reserveren wij 8.33% van het brutosalaris voor jou. 1 x per jaar doen wij een uitbetaling van die reserveringen. Het is namelijk jouw geld. Zo kan je zorgeloos op vakantie
• Vak. Uren: dit zijn de vakantie uren die je opgebouwd hebt. Bij een fulltime dienstverband heb je recht op 20 normale vakantiedagen en 5 bovenwettelijke vakantiedagen. Het saldo van bovenwettelijke dagen zie je apart staan. Als je op vakantie gaat en je hebt voldoende saldo opgebouwd betalen wij jou door op vakantie. Elke maand bouw je een stukje vakantie uren op.
• Bw verlof: dit staat voor bovenwettelijk verlof. Dit zijn het aantal uren aan bovenwettelijk verlof die je opgespaard hebt .
• Fst dgn: dit staat voor het saldo feestdagen.
• Kort verz.: dit staat voor kort verzuim. Dus als je bijvoorbeeld ziek bent geweest.
• Atv: als jij volgens de CAO recht hebt op ATV dagen dan staat dat saldo hier genoemd.
• Tvt: dit staat voor tijd voor tijd. Indien er tijd voor tijd overeengekomen is dan staat het saldo hier genoemd.
\
p

Week / periode

Salaris periode: er zijn 13 periode in een jaar omdat wij 4-wekelijks verlonen. In totaal 52 weken en 13 periodes.
\
p

Dagen

SVW dagen: Dit zijn je sociale verzekeringsdagen. Dit zijn de werkdagen waarover je salaris wordt betaald, inclusief de dagen waarover je een uitkering krijgt in geval van: ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.
Gewerkte dagen: dit zijn het aantal dagen dat je echt gewerkt hebt.
\
p

Uren:

Normale uren: dit zijn de normale 100% uren met het bijbehorende salaris waar jij recht op hebt. Het kan zijn dat wij in de normale uren, overuren of toeslag-uren een fout gemaakt hebben. Controleer je loonstrook daarom altijd goed. Mocht je van mening zijn dat er iets niet klopt? Bespreek dit dan met je coördinator of kom naar het kantoor. Bij fouten zullen wij ze direct herstellen.

Toeslag uren: het aantal gewerkte uren tegen het toeslagpercentage. Elke opdrachtgever hanteert verschillende percentages. Bijvoorbeeld 125% of 150%.

Overuren: Het aantal overuren wat je tegen welk percentage gewerkt hebt. Elke opdrachtgever hanteert verschillende percentages. Bijvoorbeeld 125% of 150%.

\
p

Fiscale bijtellingen

Fiscale bijtelling: Fiscale bijtelling prive gebruik auto. Verhoging voor berekening SV-premies / loonheffing. | Eigen bijdrage auto verlaagt de fiscale bijtelling auto. Verlaging voor berekening SV-premies /
loonheffing.
\
p

Inh. StiPP en Loonheffing

Inh. StiPP: Inhouding Stipp pensioen wanneer de Plus pensioen regeling word toegepast
Loonheffing: Dit zijn de belastingen en premies berekend op basis van fiscaal loon tegen tabelloon of bijzonder tarief.
\
p

SV / fiscaal loon

Het totaal van alle bedragen in de kolom salaris noemen we het SV loon of fiscaal loon. Over dit loon wordt de loonheffing berekend en premies. Dit kan zowel tegen het normale belastingtarief als het bijzondere tarief.
\
p

Netto loon

Netto loon: Dit is het brutoloon minus loonheffing en premies.
\
p

Totaal netto

Totaal Netto: Dit is het netto bedrag wat op je bankrekening is gestort.
\
p

Inhouding WGA premie

Inhouding WGA premie: WGA staat voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Deze premie kan voor maximaal 50% ingehouden worden bij de medewerker.
\
p

Overgemaakt

Totaal Netto: Dit is het netto bedrag wat op je bankrekening is gestort.
Hierbij staat op welke bankrekening en wanneer het salaris op jouw rekening is gestort.
\
p

Cumulatief loon

Cumulatief loon: Totalen van de dagen, bedragen aan loon, premies, toeslagen en inhoudingen van de verloonde periode en de totalen van de dagen, bedragen aan loon, premies, toeslagen en inhoudingen cumulatief van het hele jaar.
\
p

Autogerelateerd na netto berekening

Kilometer verg.: Staat voor kilometer vergoeding. De kilometer vergoeding als die van toepassing is, is onbelast.
Verkeersboete Inhouding: Mocht je onverhoopt als chauffeur een verkeersovertreding begaan hebben? Dan dienen wij die in te houden.
Eigen bijdrage auto: Eerder hebben we uitgelegd dat je de eigen bijdrage in mindering kan brengen op de bijtelling voor de auto van de zaak. De eigen bijdrage moet nog wel van het nettoloon afgetrokken worden.
\
p

Niet inzetbaar WAS

Niet inbaar i.v.m. WAS: Indien het netto loon onder WML (wettelijk minimum netto loon) uitkomt, wordt het loon aangevuld onder deze noemer. Je mag volgens de Nederlandse wet niet onder het minimum uitkomen.
\
p

Salaris

Salaris: In deze kolom staan alle bruto bedragen die betrekking hebben op je salaris.
\
p

belast vlgs tabel

Belast volgens tabel: in de kolom worden alle brutobedragen genoemd die volgens de loontabel berekend worden.

Belast vlgs Byzt: in deze kolom staan alle brutobedragen die tegen het bijzonder tarief worden berekend.

\
p

Pensioen en WML netto

Pensioen: Pensioen premie werknemer afgedragen per periode en cumulatief .
WML netto: WML (wettelijk minimum loon) netto per periode en cumulatief.
\
p

RC WAS

RC WAS: Rekening Courant WAS saldo van de medewerker. Hier wordt het saldo niet inbaar (zie nr. 43) per periode en cumulatief getoond. Als het minimum netto loon hoog genoeg is, wordt dit saldo automatisch weer ingehouden op het loon Als nog inbaar WAS.
\

Wat betekent … op mijn loonlijst?

Wat betekent medew. nr.?

Dit is jouw personeelsnummer zoals die in onze systemen staat. 

Wat betekent BSN?

BSN betekent Burgerservices nummer.

Wat betekent geb. datum?

Geb. datum betekent geboorte datum. 

Wat betekent loontijdsvak?

Loontijdvak : hier staat of je salaris per week, per 4 weken of per maand wordt uitbetaald.

Wat betekent byz.tar%?

byz.tar% betekent bijzonder tarief. Dit is een hoger belastingpercentage over de volgende inkomsten: vakantietoeslag, als je overwerkt, als je niet opgenomen vakantiedagen laat uitbetalen.

Vaak horen wij dat je zoveel belasting moet betalen als je overwerkt of als je je vakantietoeslag krijgt. Dat klopt uiteindelijk ook wel. Tegelijkertijd hou je van iedere euro nog steeds de helft over. Hoe hoger je brutojaarloon, hoe hoger het percentage bijzonder tarief.

Wat betekent WRM?

WRM betekent Werkmaatschappij / loonbedrijf.

Wat betekent LHK?

LHK betekent loonheffingskorting. Loonheffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Je mag de korting maar bij één werkgever laten toepassen.

Wat betekent PNS?

PNS betekent pensioen. Dit geeft aan of je recht hebt op pensioen of niet.

Wat betekent IWV?

IWV geeft aan uit welk land je een inwoner bent. Bij NL is dit bijvoorbeeld Nederland. Als er DL staat betekent dat derde land.

Wat betekent min. vakgeld?

Min.vakgeld betekent: het percentage vakantiegeld waar je minimaal recht op hebt. Het minimum is 8%. Uitzendbureau Prestatie betaalt 8.33% in plaats van het minimum.

Wat betekent min. uurloon?

Min.uurloon betekent het wettelijk minimum uurloon wat de overheid heeft bepaald dat jij moet krijgen. Jouw echte uurloon is verschillend per opdrachtgever en minimaal gelijk of hoger aan het minimumloon. Wij hebben dit uurloon vooraf met jou afgesproken en vastgelegd in een uitzendbevestiging.

Wat betekent periodeloon?

Periodeloon op je loonstrook staat voor het wettelijk minimumloon per periode.

Wat betekent dlt%?

dlt% betekent het percentage uren dat je per week werkt.

Wat betekent datum indienst?

Datum indienst betekent: de datum dat je voor ons start (Uitzendbureau Prestatie).

Wat betekent datum uitdienst?

Datum indienst betekent: de datum dat je bij ons (Uitzendbureau Prestatie) uit dienst bent.

Wat betekent functie medewerker?

Dit is de functie die je hebt. Omdat veel van onze medewerkers tussen opdrachtgevers wisselen hebben wij ervoor gekozen die niet in te vullen op de loonstrook. Je kan je werkelijke functie terugvinden op je contract.

Wat betekent contract indicatie OT?

OT contract indicatie betekent dat je voor onbepaalde tijd een overeenkomst hebt. Je hebt een onbepaalde tijd contract als je een contract: fase C, hebt.

Wat betekent contract indicatie Opr?

OT contract indicatie betekent dat jij een oproepovereenkomst hebt. Als dat zo is staat hier een ja ingevuld.

Wat betekent contract indicatie SAO?

OT contract indicatie betekent: schriftelijke arbeidsovereenkomst. Hier staat ja als jij een arbeidsovereenkomst met ons getekend hebt. Dat is ten allen tijde het geval bij uitzendbureau Prestatie.

Wat betekent contract indicatie JUN?

JUN contract indicatie betekent: jaarurennorm. Hier staat ja als jij een afgesproken aantal uren per jaar hebt. Je krijgt dan een gelijkmatig gedeeld bedrag over het jaar.

Wat betekent loonbeslag?

Loonbeslag betekent dat je in een vervelende situatie bent gekomen. Wij worden als uitzendbureau opgedragen door de overheid – of een deurwaarder – om die bedragen op je loon in te houden. Het saldo van je loonbeslag staat hier genoemd. Als je problemen hebt waar je moeilijk uit kan komen gaan we graag met je in gesprek om naar een oplossing te zoeken.

Wat betekent RC saldo?

RC saldo betekent Actuele rekening courant saldo. Als we teveel betaald hebben dan staat hier een positief saldo. Als we te weinig betaald hebben staat hier een negatief saldo. Dit saldo wordt dan verwerkt op je eerst volgende verloning. 

Wat betekent bijtelling?

Bijtelling betekent dat als je een bedrijfsauto hebt en privekilometers rijdt, dat je dan dient bijtelling te betalen. Hier staat het opgetelde bedrag.

Wat betekent bijdrage auto?

Bijdrage Auto betekent dat als je een bedrijfsauto rijdt en prive kilometers rijdt, dat de werkgever je een bijdrage kan vragen. Het opgetelde bedrag staat hier.

Wat betekent adres werknemer?

Adres werknemer betekent dat hier jouw adres ingevuld staat.

Wat betekent adres werkgever?

Adres werkgever betekent dat hier het adres van jouw werkgever ingevuld staat.

Wat betekent verloonweek?

Verloonweek betekent de week wanneer je verloning heeft plaatsgevonden. 

Wat betekent reservering vak. geld?

Vak geld betekent vakantiegeld. Dit is het vakantiegeld wat je opgebouwd hebt. Iedere maand reserveren wij 8.33% van het brutosalaris voor jou. Één keer per jaar doen wij een uitbetaling van die reserveringen. Het is namelijk jouw geld. Zo kan je zorgeloos op vakantie.

Wat betekent vak. uren?

Vak. Uren betekent de vakantie uren die je opgebouwd hebt. Bij een fulltime dienstverband heb je recht op 20 normale vakantiedagen en 5 bovenwettelijke vakantiedagen. Het saldo van bovenwettelijke dagen zie je apart staan. Als je op vakantie gaat en je hebt voldoende saldo opgebouwd betalen wij jou door op vakantie. Elke maand bouw je een stukje vakantie uren op.

Wat betekent bw verlof?

Bw verlof betekent bovenwettelijk verlof. Dit zijn het aantal uren aan bovenwettelijk verlof die je opgespaard hebt.

Wat betekent fst dgn?

Fst dgn betekent: het saldo feestdagen.

Wat betekent kort verz?

Kort verz. betekent kort verzuim. Dus als je bijvoorbeeld ziek bent geweest.

Wat betekent atv?

Atv betekent dat als jij volgens de CAO recht hebt op ATV dagen. Het saldo wordt dan hier genoemd.

Wat betekent tvt?

Tvt betekent tijd voor tijd. Indien er tijd voor tijd overeengekomen is dan staat het saldo hier genoemd.

Wat betekent salaris periode?

Salaris periode: er zijn 13 periodes in een jaar omdat wij 4-wekelijks verlonen. In totaal 52 gedeeld door 4 weken dus 13 periodes.

Wat betekent SVW dagen?

SVW dagen betekent sociale verzekeringsdagen. Dit zijn de werkdagen waarover je salaris wordt betaald inclusief de dagen waarover je een uitkering krijgt in geval van: ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Wat betekent gewerkte dagen?

Gewerkte dagen betekent het aantal dagen dat je echt gewerkt hebt.

Wat betekent normale uren?

Normale uren betekent de normale 100% uren met het bijbehorende salaris waar jij recht op hebt. Het kan zijn dat wij in de normale uren, overuren of toeslaguren een fout gemaakt hebben. Controleer je loonstrook daarom altijd goed. Mocht je van mening zijn dat er iets niet klopt? Bespreek dit dan met je coördinator of kom naar het kantoor van uitzendbureau Prestatie. Bij fouten zullen wij die direct herstellen.

Wat betekent toeslag uren?

Toeslag uren betekent het aantal gewerkte uren tegen het toeslagpercentage. Elke opdrachtgever hanteert verschillende percentages. Bijvoorbeeld 125% of 150%.

Wat betekent overuren?

Overuren betekent het aantal overuren wat je tegen welk percentage gewerkt hebt. Elke opdrachtgever hanteert verschillende percentages. Bijvoorbeeld 125% of 150%.

Wat betekent fiscale bijtelling auto?

Fiscale bijtelling auto betekent dat als je een bedrijfsauto hebt en privekilometers rijdt, dat dien je bijtelling dient te betalen. Hier staat het bedrag voor die periode wat bijgeteld wordt. Een auto van de zaak wordt als verkapt loon gezien. Als je privé kilometers rijdt dan moet je hierover belasting betalen.

Wat betekent Inh. Stipp?

Inh. Stipp betekent inhouding pensioen Stipp. Jij bent aangesloten voor pensioen bij Stipp. Je bouwt hiermee een oudedagsvoorziening op.

Wat betekent salaris?

Salaris betekent dat in deze kolom alle bruto bedragen staan die betrekking hebben op het salaris.

Wat betekent belast vgls tabel?

Belast vgls tabel betekent dat in deze alle brutobedragen genoemd staan die volgens de loontabel berekend worden.

Wat betekent belast vlgs Byzt?

Belast vlgs Byzt betekent dat in deze kolom alle brutobedragen staan die tegen het bijzonder tarief worden berekend.

Wat betekent SV / fiscaal loon?

Het totaal van alle bedragen in de kolom salaris noemen we het SV loon of fiscaal loon. Over dit loon wordt de loonheffing berekend en premies. Dit kan zowel tegen het normale belastingtarief als het bijzondere tarief.

Wat betekent loonheffing?

Loonheffing betekent dat dit de belastingen en premies berekend zijn op basis van fiscaal loon tegen tabelloon of bijzonder tarief.

Wat betekent netto loon?

Netto loon betekent het brutoloon minus loonheffing en premies.

Wat betekent kilometer verg.?

Kilometer verg. betekent kilometer vergoeding. De kilometer vergoeding als die van toepassing is, is onbelast.

Wat betekent verkeersboete inhouding?

Verkeersboete Inhouding betekent dat: mocht je onverhoopt als chauffeur een verkeersovertreding begaan hebben, dat wij die dan dienen in te houden.

Wat betekent inhouding WGA premie?

WGA betekent werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Deze premie kan voor maximaal 50% ingehouden worden bij de medewerker.

Wat betekent eigen bijdrage auto?

Eigen bijdrage auto betekent dat je de eigen bijdrage in mindering kan brengen op de bijtelling voor de auto van de zaak. De eigen bijdrage moet nog wel van het nettoloon afgetrokken worden.

Wat betekent niet inbaar ivm WAS?

Niet inbaar ivm WAS betekent dat indien het netto loon onder WML (wettelijk minimum netto loon) uitkomt, het loon wordt aangevuld onder deze noemer. Je mag volgens de Nederlandse wet niet onder het minimum uitkomen.

Wat betekent overgemaakt?

Hier staat op welke bankrekening en wanneer het salaris op jouw rekening is gestort.

Wat betekent totaal netto?

Totaal Netto betekent het netto bedrag wat op je bankrekening is gestort.

Wat betekent WML berekening?

WML berekening betekent het WML (wettelijk minimum netto loon) netto, waarmee de WAS berekening wordt bepaald. Deze berekening wordt getoond op de loonstrook indien dit is aangezet.

Wat betekent cumulatief loon?

Cumulatief loon betekent het totalen van; de dagen, bedragen aan loon, premies, toeslagen en inhoudingen van de verloonde periode en de totalen van de dagen, bedragen aan loon, premies, toeslagen en inhoudingen cumulatief van het hele jaar.

Wat betekent pensioen?

Pensioen betekent de pensioen premie werknemer, afgedragen per periode en cumulatief.

Wat betekent WML netto?

WML netto betekent het WML (wettelijk minimum loon) netto per periode en cumulatief.

Wat betekent RC WAS?

RC WAS betekent Rekening Courant WAS saldo van de medewerker. Hier wordt het saldo niet inbaar per periode en cumulatief getoond. Als het minimum netto loon hoog genoeg is, wordt dit saldo automatisch weer ingehouden op het loon Als nog inbaar WAS.

Een leuk bedrag verdienen bovenop je loon?

Check dan snel de referral pagina. Op de referral pagina leggen we uit hoe jij €300,- óf zelfs meer kan verdienen door een nieuwe collega aan te dragen.

Email Applications CSV

×

Enter an email address, separate multiple emails by ",".