Samenvatting van het minimumloon artikel

Hier lees je wat je als werkgever zijnde jouw personeel wettelijk verplicht moet betalen. Je weet na het lezen ook wat een medewerker financieel moet overhouden om rond te komen (minimuminkomen). Op basis hiervan kan jij bepalen hoeveel je jouw personeel wilt betalen. In het kort: Je betaalt als werkgever aan medewerkers van 21 jaar of ouder, het wettelijk vastgestelde bruto minimumloon. Je keert het bruto minimumjeugdloon uit aan personeel dat 15 tot 21 jaar is. Aan werknemers in beide leeftijdscategorieën keer je jaarlijks ook verplicht een vakantiebijslag van 8% uit (gebaseerd op het bruto jaarloon van afgelopen jaar). De bedragen voor het minimumloon en de vakantiebijslag die je moet uitkeren aan werknemers zijn vastgelegd in de wet: “Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)”. Wanneer je deze bedragen niet uitkeert aan werknemers riskeer je een boete of een (preventieve) stillegging van je onderneming. Het minimumloon is op iedere werknemer in elke branche van toepassing. Ook wanneer een medewerker bijvoorbeeld voor je werkt op payroll-basis of via een uitzendbureau dient hij dus het minimumloon te ontvangen. Ingeleende medewerkers zoals uitzendkrachten, moeten ook minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als de vaste medewerkers in je bedrijf.

Er zijn uitzonderingen op het betalen van het vastgestelde minimumloon aan medewerkers. Als werkgever betaal je soms meer, bijvoorbeeld wanneer het minimum cao-loon (garantieloon) van een werknemer hoger is dan het wettelijk minimumloon. Er zijn ook uitzonderingen waarbij je als bedrijf minder loonkosten hoeft te betalen. Bijvoorbeeld door subsidies en andere regelgevingen zoals loondispensatie.

Naast het minimumloon en vakantiebijslag kunnen er extra loon-gerelateerde kosten van toepassing zijn. Denk hierbij aan een pensioenregeling, reiskostenvergoeding of een 13e maand. Dit hangt af van de afspraken die je zelf met je personeel maakt (arbeidsvoorwaarden) en/of de vastgelegde afspraken in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). 

Wat is het minimumloon in 2024?

Het wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 was: €13,27. Het bruto minimumuurloon per 1 juli is: €13,68.

Wat is het minimumloon? (WML 2023)

Het wettelijk brutominimumloon in Nederland is het bruto geldbedrag dat in de “Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag” is vastgelegd. Dit bedrag dient een werknemer van 21 jaar of ouder minimaal te ontvangen voor het werk dat hij verricht voor een werkgever. De hoogte van het minimumloon bedraagt €1.995,00 per maand voor een medewerker die werkt in een fulltime dienstverband. Onder fulltime wordt verstaan: 36, 38 of 40 uur arbeid per week. Het minimumloon is van toepassing op alle medewerkers, met uitzondering van: stagiaires, werknemers onder de 21 en medewerkers die in het buitenland wonen en werken. Voor hen gelden andere regels: medewerkers onder de 21 ontvangen het minimumjeugdloon, stagiair(e)s en medewerkers die in het buitenland wonen en werken hebben geen recht op het Nederlands Minimumloon. 

Kanttekening: Het bruto bedrag dat uitgekeerd wordt als minimumloon, is gebaseerd op een fulltime baan met volledige werkweken. Wat als een volledige werkweek (fulltime dienstverband) gezien wordt is sector- en cao-afhankelijk. Per sector (branche), cao en werkgever is vastgesteld of 36, 38 of 40 arbeidsuren gelden als een fulltime werkweek. Voor personeel dat niet onder de wet minimumloon en vakantiebijslag valt kunnen wel andere regels van toepassing zijn die wettelijk verplicht zijn. De regels kun variëren per land, sector, branche, individu en situatie.

Binnen EU landen krijg je als internationale werkgever ook te maken met minimumlonen, de regels buiten deze landen kunnen nog anders zijn. “De hoogste minimumlonen zijn te vinden in Luxemburg, Ierland en Duitsland, en de laagste in Bulgarije, Letland en Estland. 21 van de 27 EU-landen hebben een wettelijk minimumloon. In de andere zes landen (Oostenrijk, Cyprus, Denemarken, Finland, Italië en Zweden) worden de lonen bepaald aan de hand van collectieve loononderhandelingen.” Aldus het Europees Parlement. 

Wat is het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon? (Nederland)

Het minimumloon of wettelijk brutominimumloon (WML) is: het door de overheid rechtelijk vastgelegde bruto bedrag dat een werknemer van 21 jaar of ouder minimaal moet ontvangen voor het werk dat hij voor zijn werkgever verricht. Voor medewerkers onder de 21 geldt het minimumjeugdloon. De hoogte van het minimumloon en minimumjeugdloon zijn met elkaar verbonden. Het jeugdloon wordt namelijk gebaseerd op een percentage van het minimumloon. De wet- en regelgeving voor beide lonen en de hoogte van deze lonen wordt twee keer per jaar bijgesteld door de overheid. 

Vanaf 1 juli 2023 is de hoogte van het minimumloon: €1.995,00 per maand op basis van een fulltime werkweek van 36, 38 of 40 uur. Dit minimumloon zal per 1 januari 2024 wijzigen. 

Voor wie geldt het minimumjeugdloon?

Voor werknemers onder de 21 geldt het minimumjeugdloon. Specifiek voor medewerkers met een leeftijd van 15 tot en met 20 jaar. Werknemers met een leeftijd van 13 of 14 jaar hebben geen recht op het minimumjeugdloon. Voor medewerkers van 13 of 14 jaar gelden andere regels rondom arbeidsduur, tijden waarop zij mogen werken en het soort werk dat zij mogen verrichten. Zij mogen bijvoorbeeld geen zwaar werk verrichten.Als je 13 of 14 jaar bent, mag je helpen bij licht, niet-industrieel werk. Voorbeelden: Je mag helpen bij lichte werkzaamheden in een winkel, zoals helpen bij het vakken vullen of inpakken. Aldus de Rijksoverheid. De minimumleeftijd om te werken is 13, je mag dus nooit een werkgever van 12 jaar in dienst nemen, zelfs wanneer deze dat zelf vrijwillig aanbied of graag wil. Omdat een twaalfjarige niet mag werken is er ook geen minimumloon voor hen vastgesteld.

Het minimumjeugdloon is gelijk aan een percentage van het wettelijk minimumloon. Dit percentage is wettelijk vastgesteld en wordt gebaseerd op de leeftijd van de jongere werknemer. Voorbeeld: medewerkers van 20 jaar ontvangen 80% van het minimumloon ofwel €1.596,00, medewerkers van 19 jaar ontvangen 60% van het WML ofwel €1.197,00 bij een fulltime dienstverband. Een werknemer van 15 jaar oud ontvangt een bedrag dat gelijk is aan 30% van het wettelijk minimumloon (€598,50).

Werkgevers zijn ook verplicht werknemers onder en boven de leeftijd van 21 een minimumvakantiebijslag te geven. Deze 2 minimumbedragen (vakantiebijslag en minimumloon) zijn vastgesteld in de WML wet. Dit zijn beide bruto geldbedragen. Het minimumloon wordt exclusief minimumvakantiebijslag berekend.

Waarom moet je als werkgever een medewerker het minimumloon betalen?

Je moet als werkgever een werknemer minimaal het bruto minimumloon betalen, zodat een medewerker meer dan het sociaal minimum(inkomen) kan verdienen. Dit sociaal minimum is een door de overheid berekend normbedrag dat nodig is voor het levensonderhoud van een individu, passend bij zijn of haar situatie. Omdat jouw medewerker in zijn primaire levensbehoefte moet kunnen voorzien, mag je als werkgever nooit minder dan het wettelijk bruto minimumloon uitkeren aan je personeel. De overheid houdt rekening met de inflatie (economie) en stemt daar ook het minimumloon op af.

Je zorgt door minimaal het minimumloon te betalen dat je medewerkers financieel weerbaarder zijn, waardoor ze op financieel gebied minder stress ervaren. Het minimaal uitkeren van een minimumloon gaat dus ook negatieve effecten tegen die werknemers kunnen ervaren bij (potentiële) financiële tekorten, zoals stress en piekeren. Je bent natuurlijk vrij om hen meer te betalen dan het minimumloon.

Ter verduidelijking een stuk uit een nieuwsbericht van de Rijksoverheid (23-09-2022): “Vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie en de gevolgen daarvan op het besteedbaar inkomen van Nederlanders, heeft het kabinet op Prinsjesdag besloten om het minimumloon in één keer te verhogen. Dat is nodig om mensen met lagere en midden inkomens perspectief te bieden en ze weerbaarder te maken tegen (eventuele) financiële tegenslagen.” 

Wat gebeurt er als je als werkgever het minimumloon niet betaalt? (sancties en boetes)

Er kun verschillende dingen gebeuren wannee je als werkgever het minimumloon niet betaalt. Dit hangt af van de zwaarte en frequentie van een of meerdere overtredingen. Je riskeert als werkgever ten eerste een boete van €500,00 tot €10.000,00 voor onderbetaling. Dit is afhankelijk van de duur (periode) van onderbetaling en het percentage dat je een medewerker hebt onderbetaald. Ook voor te weinig vakantietoeslag uitkeren aan medewerkers riskeer je een boete, namelijk een bedrag van €250,00 tot €2.000,00. Ten tweede geldt dat je naast deze boete altijd het achterstallig loon en vakantiebijslag dient terug te betalen aan je medewerker. Je bent als werkgever verplicht het vastgestelde minimumloon dat geldt voor een medewerker aan hem of haar te betalen. Bij achterstallig loon of vakantiebijslag kan een overheidsinstantie een dwangsom aan werkgevers opleggen van maximaal €500,00 per dag per werknemer.

Zorg ook dat je de medewerker betaalt via een digitale banktransactie. De Nederlandse Arbeidsinspectie geeft hierover aan: “Het maximale bedrag dat een werkgever per werknemer aan dwangsom kan worden opgelegd, bedraagt €40.000. Deze dwangsom vervangt niet de plicht tot nabetaling van het loon.” Ook als je wel het wettelijk minimumloon uitbetaalt aan medewerkers, maar dit betaalt in contanten (niet-giraal), kan je een boete krijgen (€500,00 tot €1.250,00).” 

Weet je van jezelf dat je administratief niet sterk bent? Of niet veel kennis hebt van salarisadministratie? Overweeg dan je loonadministratie uit te besteden. Naast financiële voordelen kun je namelijk veel problemen voorkomen. Wanneer je per ongeluk ernstige overtredingen begaat, kan je onderneming namelijk ook (preventief) stilgelegd worden. 

De Nederlandse Arbeidsinspectie ziet als ernstige overtredingen: 

“• Overtredingen door niet of niet tijdig overleggen van gevorderde bescheiden;
• 25% of meer onderbetaling van het minimumloon of vakantiebijslag bij meer dan 20 werknemers
• 50% of meer onderbetaling van het minimumloon of vakantiebijslag”

Bij soortgelijke overtredingen en bij herhaaldelijke overtredingen kunnen andere sancties gelden en bovenstaande boetes oplopen. Let op, de bovenstaande wet- en regelgeving kan altijd veranderen. Bekijk voor meer details het document “Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag” van wetten.overheid.nl. 

Kan ik als werkgever personeel minder betalen dan het minimumloon? 

Je mag je personeel over het algemeen niet minder dan het wettelijk bepaalde minimumloon betalen, maar er zijn wel enkele uitzonderingen in de vorm van regelingen en subsidies. Door gebruik te maken van deze regelingen hoef je als werkgever minder loonkosten te betalen voor je medewerkers. Jij en/of je medewerker moet daarvoor wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo zijn er subsidies en regelingen voor medewerkers uit kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld voor medewerkers met een leeftijd boven de 56 jaar, medewerkers met een handicap of met een minimumloon (100% tot 120% van een sociaal minimum). 

Voorbeelden van deze regelingen zijn het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en minimumjeugdloon (jeugd-LIV). Deze drie tegemoetkomingen vallen onder de “Wet tegemoetkomingen loondomein” (wtl). Ook loondispensatie o.b.v. loonwaardebepaling voor medewerkers met een WAJONG- of IVA-uitkering zijn voorbeelden van loongerelateerde kortingsregelingen die de overheid biedt aan werkgevers.

4 soorten medewerkers waarop het wettelijk minimumloon niet van toepassing is zijn:

1. Medewerkers die onder een collectieve arbeidsovereenkomst vallen. In een cao kan een hoger minimumloon bepaald zijn (een minimum cao-loon). Dit minimumloon, dat opgenomen is in een cao, vervangt dan het wettelijk vastgestelde minimumloon.
2. Stagiaires of stagiairs. Voor deze arbeidskrachten is geen wettelijk minimumloon bepaald omdat het doel van het arbeid leren is, niet het arbeid verrichten zelf.
3. Medewerkers die in het buitenland wonen en werken. Voor hen is vaak andere regel- en wetgeving van toepassing.
4. Medewerkers van 13 of 14 jaar. Voor deze werknemers gelden wel andere regels met betrekking tot het soort arbeid dat zij mogen verrichten, voor welke duur en op welke tijden zij mogen werken. Ook voor deze jonge medewerkers kan een cao-loon van toepassing zijn. 

Er is ook personeel waar je minder loon aan hoeft te betalen, maar die wel via een regeling het minimumloon krijgen. Zij vallen onder speciale regelingen die voor jou als werkgever gelden, je krijgt dan een tegemoetkoming (meestal is dat een vastgesteld maximaal bedrag per jaar). Een van deze regelingen is de LIV (lage-inkomensvoordeel) regeling, je hoeft deze niet aan te vragen. Er zijn ook regelingen en subsidies voor mensen met bijvoorbeeld een arbeidshandicap (bijvoorbeeld het WAJONG). Zowel voor jou als werkgever en de medewerker kan gelden dat je voor een dergelijke regeling in aanmerking moet komen en dat je hiervoor wel een aanvraag moet doen.

Voor welke werknemers hoef je als werkgever minder loon te betalen?

Voor deze medewerkers hoef je minder loon te betalen in de vorm van een financiële compensatie:
• Personeel dat voldoet aan de voorwaarden van de Lage-inkomensvoordeel (LIV) regeling
• Personeel dat voldoet aan de voorwaarden van de Lage-inkomensvoordeel jeugd (jeugd-LIV) regeling
• Ouderen (met een leeftijd van 56+)
• Arbeidsgehandicapten (mentaal of fysiek)
• Herplaatsten
• Werknemers onder banenafspraak
• Stagairs (onder bepaalde voorwaarden)
• Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
• (Voormalige) leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) die zich schriftelijk hebben aangemeld bij UWV.
• Mensen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening).
• Wajongers met arbeidsvermogen. Arbeidsvermogen is dat iemand bijvoorbeeld 4 uur per dag kan werken.
• Mensen die op een Wiw-baan of ID-baan werken. Dit zijn banen die via oude regelingen tot stand zijn gekomen. De Wiw en ID-baan waren bedoeld voor bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
• Mensen die een medische beperking kregen vóór hun 18e verjaardag of tijdens hun studie. En die dankzij de banenafspraak het Wettelijke Minimumloon kunnen verdienen.

Welke 5 uitzonderingen zijn er op het minimumloon?  

Dit zijn 5 uitzonderingen op het minimumloon:

1. Betalen van een stagiaire. Je hoeft als werkgever geen minimumloon te betalen aan stagiaires, want het doel van hun loonverband is leren en hun eigen professionele ontwikkeling.
2. Betalen van medewerkers die wonen en werken in het buitenland. Je hoeft in veel gevallen geen Nederlands geldend minimumloon te betalen aan deze werknemers. Let op: er kan wel een andere wet- of regelgeving van toepassing zijn.
3. Betalen van medewerkers met een minimum cao-loon. Deze werknemers dienen het minimumloon dat bepaald is in het bedrijfstak- of ondernemings-cao waar zij onder vallen te ontvangen.
4. Uitkeren van loon aan een DGA. Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient zich minimaal het loon uit te betalen van iemand in een vergelijkbare dienstbetrekking binnen zijn onderneming.
5. Uitkeren van minimumloon met gebruik van loondispensatie. Loondispensatie is het tijdelijk minder uitbetalen van loon aan medewerkers die onder specifieke regelingen vallen. Bijvoorbeeld aan een werknemer met een WAJONG uitkering (tijdelijk ook voor werknemers met een IVA-uitkering). Situatie-afhankelijk kan een werkgever tijdelijk loondispensatie ontvangen voor een werknemer (6 maanden tot 5 jaar, met mogelijkheid tot verlenging). Let op: het einddoel van deze regeling is de medewerker volledig te betalen. Deze regeling is erg actueel. Dit is wat het UWV er over aangeeft “Bij de tijdelijke regeling voor mensen met een Wajong-uitkering zonder arbeidsvermogen en mensen met een IVA-uitkering geldt dat u de loondispensatie kunt aanvragen tussen april 2023 en 31 oktober 2026. De werknemer kan dan loondispensatie krijgen tot en met 21 april 2028.”

Hoewel een uitzondering zoals loondispensatie van toepassing kan zijn, loont het om dit vooraf na te vragen. Veel uitzonderingen gelden namelijk voor hele specifieke situaties.

Wat is het minimuminkomen dat een medewerker moet ontvangen?

Het minimuminkomen dat een medewerker moet ontvangen is vastgelegd in de toeslagenwet. Dit bedrag verschilt per leeftijd en leefsituatie van het individu. Zo bedraagt het sociaal minimum inkomen per 1 juli 2023 €1408,03 voor: “alleenstaande van 21 jaar en ouder”. Als je medewerker bijvoorbeeld samenwoont met zijn man, vrouw of ouders, heeft hij volgens de overheid een lager sociaal minimum inkomen nodig. Dat komt doordat de overheid bij haar berekeningen van het sociaal minimum uitgaat van het inkomen per huishouden of gezin, niet per inkomen van het individu. Als een van je medewerkers minder verdient dan het sociaal minimum komt hij mogelijk in aanmerking voor toeslagen. 

Het minimuminkomen is niet hetzelfde als het minimumloon. Het minimumloon is wat jij als werkgever moet betalen en wat de medewerker moet ontvangen voor zijn verrichte arbeid. Het minimuminkomen is wet- en regelgeving waar een medewerker zelf naar moet kijken. Als een medewerker in aanmerking komt voor toeslagen dient hij hier zelf een regeling voor te treffen. 

Wat is het minimumloon voor personeel? (medewerkers van 21 jaar of ouder)

Het wettelijk bruto minimumloon is voor bijna al je personeel van toepassing en bedraagt sinds 1 juli 2023 €1.995,00 bruto per maand bij een werkweek van 36, 38 of 40 uur. Er zijn ook medewerkers die een ander minimumloon ontvangen, medewerkers jonger dan 21 ontvangen het minimumjeugdloon, medewerkers die onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) vallen kunnen een minimum cao-loon hebben dat afwijkt van het wettelijk vastgestelde minimumloon. 

Wat telt mee voor het minimumloon?

Naast het (basis)loon van een medewerker tellen ook deze 4 inkomsten uit arbeid mee voor het minimumloon:
1. Toeslagen (bijvoorbeeld bij ploegendienst, wat kenmerkend is voor de logistiek)
2. Vergoedingen voor meerwerk of overwerk (ook dit is vaak kenmerkend voor de logistiek)
3. Fooien
4. Beloningen

Wat telt niet mee voor het minimumloon?

Deze 4 inkomsten voor medewerkers worden niet meegeteld voor de berekening van het minimumloon:

 1. Vakantiegeld (valt onder een aparte regeling, maar is net als het minimumloon verplicht);
 2. Winstuitkeringen;
 3. Speciale uitkeringen, zoals een uitkering voor behaalde omzet;
 4.  Uitkeringen voor later en/of onder bepaalde voorwaarden (o.a. pensioen- en spaarregeling die je voor medewerkers regelt)

Wat is de hoogte van het wettelijk bruto minimumloon? (per 1 juli 2023)

De hoogte van het minimumloon voor medewerkers van 21 jaar of ouder is: €1.995,00 per maand, €460,40 per week, €92,08 per dag en per uur: € 11,51 (bij een werkweek van 40 uur), €12,12 (bij een werkweek van 38 uur) en €12,79 (bij een werkweek van 36 uur). Het bruto minimumloon is berekend op basis van een “fulltime werkweek” van 36,38 of 40 uur. Wat gezien wordt als volledige werkweek is afhankelijk van de sector waarin iemand werkt of het cao dat op de werknemer van toepassing is. Naast het brutominimumloon dient een werknemer ook een vakantiebijslag, de hoogte hiervan is 8% van zijn brutoloon van afgelopen jaar.   

Let op. Met ingang van 1 januari 2024 zal het bruto minimum maand-, week- en dagloon vervallen. Vanaf deze datum wordt er gewerkt met een bruto minimum uurloon. De exacte hoogtes van het minimumloon en minimumjeugdloon staan in de tabellen hieronder. 

Minimumloon 2023 Leeftijd van de werknemer Als % van het minimumloon Minimumloon per maand Minimumloon per week Minimumloon per dag Minimumloon: Minimumuurloon bij 36 uur Minimumloon: Minimumuurloon bij 38 uur Minimumloon: Minimumuurloon bij 40 uur
21 jaar en ouder (minimumloon) 100% €1.995,00 €460,40 €92,08 €12,79 €12,12 €11,51

Wat is het bruto minimumloon?

Het bruto minimumloon is het wettelijk vastgestelde bedrag dat een medewerker minimaal moet ontvangen voor het verrichten van zijn werkzaamheden, ongeacht de sector of branche waarin hij werkzaam is. Bruto minimumloon betekent: het minimumloon vóór de aftrek van premies en belastingen. Wanneer deze premies en belastingen (loonheffing) van het bruto bedrag zijn afgetrokken spreken we over het minimum nettoloon. Let op, naast het minimumloon dient een werknemer ook altijd een vakantiebijslag van 8% van zijn loon te ontvangen. De vakantiebijslag wordt doorgaans jaarlijks uitgekeerd (uiterlijk voor 30 juni, tenzij anders bepaald in een cao).


Wat moet je als werkgever inhouden op het bruto (minimum)loon van je werknemer?

1. Loonheffingen (loonbelasting) en premie voor de volksverzekeringen

Loonheffing is de belasting die jij als werkgever betaalt namens een werknemer. Onder loonheffing vallen de loonbelasting en de premie voor de volksverzekeringen. 

Dit zijn de 3 posten onder loonheffingen vallen:

1.1. Premie volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz)
1.2. Premies werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA, ZW)
1.3. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Er zijn uitzonderingen voor artiesten en beroepssporters, maar die zijn over het algemeen niet relevant voor de logistieke sector.

Loonheffing over alle beloningen:
Als werkgever moet je loonheffing aangeven en betalen over al het loon van je werknemers. Wees alert, want dit is dus niet alleen het basisloon. Dit zijn de 5 posten die tot loon worden gerekend:

1.4 Salaris van de medewerker
1.5 Vakantiegeld van de werknemer
1.6 Overwerkloon (de extra uren die je personeel maakt)
1.7 13e maand (wanneer je deze beloning geeft aan je personeel)
1.8 loon in natura: zoals auto van de zaak (let dus op je arbeidsvoorwaarden en indien van toepassing de voorwaarden die in het cao van je medewerker staan)

Er zijn ook een aantal kosten zonder heffing.

Wat mag je een medewerker onbelast vergoeden? 

Met de werkkostenregeling mag je als werkgever onder andere deze 4 posten onbelast vergoeden:

 1. reiskostenvergoeding
 2. kosten voor studie
 3. kerstpakketten
 4. lunches

Wat is het netto minimumloon van een medewerker?

Het netto minimumloon is het bedrag dat een medewerker daadwerkelijk overhoudt van zijn bruto minimumloon. Ofwel: het geld dat hij daadwerkelijk op zijn rekening krijgt gestort. Dit nettobedrag is niet vastgelegd in de wet omdat de geldsom afhankelijk is van toeslagen, kortingen en belastingen. Het netto-bedrag bestaat uit het bruto minimumloon van de medewerker, minus alle belastingen en premies die door jou als werkgever ingehouden moeten worden.

Om het nettoloon goed uit te keren is het belangrijk dat je als werkgever rekening houdt met onder andere deze aandachtspunten:
• Werkt de medewerker fulltime of parttime?
• Moet je je wel of geen loonheffingskorting toepassen? (Werkt hij bijv. ook ergens anders, dan past slechts één werkgever dit toe. Een medewerker die geen inwoner is van Nederland heeft ook geen recht op loonheffingskorting)
• Vervoersmiddelen (bijtellingen in geval van auto/fiets van de zaak)
Vergoedingen voor bijv. lunch en reiskosten
Inhoudingen (bijvoorbeeld zorgverzekeringswet (Zvw))

Wat mag je inhouden op het minimumloon?

Je mag in sommige gevallen kosten voor huisvesting en zorgverzekering inhouden op het minimumloon. Let op. Hier gelden speciale regels voor. De aftrek van huur mag bijvoorbeeld niet hoger zijn dan 25%, lees het artikel “Welke kosten voor huur en zorgverzekering mag ik inhouden op het minimumloon van mijn werknemer?” van de Rijksoverheid voor de volledige informatie. Als je in naam van je medewerker zijn zorgverzekering regelt dan mag je een X bedrag per jaar inhouden, dit bedrag verandert jaarlijks, in 2022 was dit €1.522. Voor speciale doelgroepen, zoals medewerkers met een arbeidsbeperking, mogen meer kostenposten ingehouden worden op het loon (zoals rioolheffing en nutsvoorzieningen). Ook voor deze regelgeving check je het artikel van de overheid waar naar gerefereerd wordt in deze alinea. Ook a

Raadpleeg altijd het “Handboek loonheffing” van de Belastingdienst. Er zijn namelijk best wat haken en ogen rondom loonheffingen, uitzonderingen en administratie waar je als werkgever moet voldoen. In dit handboek staan ondere ook uitzonderingen waarbij je gebruik kan maken van afdrachtvermindering, bijvoorbeeld bij de kosten voor een studie van een medewerker.

Wat mag je niet inhouden op het minimumloon?

Een medewerker heeft recht op het minimumloon, je mag dus niet zomaar iets inhouden op zijn loon. Er zijn wel uitzonderingen zoals loonbeslag. In dat geval kan het zijn dat bij een stijging van het minimumloon er beslag gelegd wordt op het percentage waarmee het loon stijgt. Er wordt dan gekeken naar de ‘beslagvrije voet’ van je medewerker. Dat is het bedrag dat je medewerker moet overhouden om te kunnen voorzien in zijn levensonderhoud.

Uitzonderingen waarbij je als werkgever ook loon van je personeel moet inhouden:

Als een werknemer schuld heeft dan kan je te maken krijgen met loonbeslag. Ofwel: de medewerker dient van wat hij binnenkrijgt een X bedrag af te lossen aan de derde partij waar hij een schuld bij heeft. Als werkgever moet je verplicht meewerken, je houdt dit bedrag dan in op het loon en maakt het over naar de betreffende derde partij (schuldeiser of deurwaarder). Verder is het aanbevolen de medewerker ondersteuning te bieden en/of deze door te verwijzen naar iemand (bij de gemeente) die hem help van zijn schulden af te komen.

Uitzonderingen waarbij je als werkgever ook loon van je personeel mag inhouden:

Uitzonderingen waarbij je ook loon mag inhouden zijn verrekeningen en boetes. Bijvoorbeeld wanneer je huisvesting voor een werknemer regelt of wanneer deze bewust schade veroorzaakt (door regels te overtreden). Let op, voor deze inhoudingen gelden wel regels. Bij een overtreding door een medewerker mag je maar 10% van zijn loon inhouden. Vaak moeten hiervoor zaken schriftelijk vastgelegd zijn.

Bij bovenstaande 2 alinea’s over uitzonderingen is het belangrijk om te vermelden: een medewerker moet altijd het minimumloon overhouden. Met uitzondering van het verrekenen van een voorschot op loon. (Let op, ook dit bedrag mag niet in één keer verrekend worden, tenzij de medewerker uit dienst treedt).  

Hebben medewerkers jonger dan 21 ook recht op minimumloon?

Medewerkers jonger dan 21 (met een leeftijd van 15 tot 21) hebben ook recht op een minimumloon, maar voor deze werknemers geldt een andere minimumloonregeling. Het vastgestelde bedrag dat zij ontvangen heet het “minimumjeugdloon”. Dit minimum bruto bedrag, is een vastgesteld percentage van het minimumloon voor volwassenen van 21 jaar of ouder, welke gebaseerd wordt op de leeftijd van de medewerker. De specifieke bedragen en percentages van het minimumjeugdloon zijn vastgelegd in de wet voor het bruto minimumjeugdloon. Hoewel iemand dus volwassen is voor de wet bij 18, verdient hij op zijn 21e pas het minimumloon. Ook medewerkers onder de 21 hebben naast het minimumloon recht op een minimum vakantiebijslag van 8% van zijn bruto-jaarsalaris.

Wat is de hoogte van het minimumjeugdloon? (per 1 juli 2023)

De hoogte van het minimumjeugdloon is gebaseerd op een percentage van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder. Het wettelijk minimumloon bij een fulltime dienstverband bedraagt €1.995,00 per maand bij een fulltime werkweek van 36, 38 of 40 uur. Het wettelijk minimumjeugdloon is voor een 20 jarige 80% (€1.596,00), een 19 jarige 60% (€1.197,00) en zo loopt het af tot 30% (€598,50) voor een medewerker van 15 jaar. Voor medewerkers van 14 en 13 is geen Wettelijk Minimumloon (WML) vastgesteld. Kinderen van 12 jaar of jonger mogen niet werken en hebben dus ook geen minimumloon. Zie alle minimumjeugdlonen per leeftijd in de tabel hieronder. Voor medewerkers van van 

Minimumloon 2023 Leeftijd van de werknemer Als % van het minimumloon Minimumloon per maand Minimumloon per week Minimumloon per dag Minimumloon: Minimumuurloon bij 36 uur Minimumloon: Minimumuurloon bij 38 uur Minimumloon: Minimumuurloon bij 40 uur
21 jaar en ouder (minimumloon) 100% €1.995,00 €460,40 €92,08 €12,79 €12,12 €11,51
20 jaar 80% €1.596,00 €368,30 €73,66 €10,24 €9,70 €9,21
19 jaar 60% €1.197,00 €276,25 €55,25 €7,68 €7,27 €6,91
18 jaar 50% €997,50 €230,20 €46,04 €6,40 €6,06 €5,76
17 jaar 39,5% €788,05 €181,85 €36,37 €5,06 €4,79 €4,55
16 jaar 34,5% €688,30 €158,85 €31,77 €4,42 €4,19 €3,98
15 jaar 30% €598,50 €138,10 €27,62 €3,84 €3,64 €3,46
14 jaar Geen WML  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
13 jaar Geen WML n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 

Bruto minimumjeugdloon per maand (per 1 juli 2023)

Het bruto minimumjeugdloon per maand bij een fulltime dienstverband is: 
80% van het minimumloon: €1596,00 (voor iemand van 20 jaar)
60% van het minimumloon: €1.197,00 (voor iemand van 19 jaar)
50% van het minimumloon: €997,50 (voor iemand van 18 jaar)
39,5% van het minimumloon: €788,05 (voor iemand van 17 jaar)
34,5% van het minimumloon: €688,30 (voor iemand van 16 jaar)
30% van het minimumloon: €598,50 (voor iemand van 15 jaar)

Bruto minimumjeugdloon per week (per 1 juli 2023)

Het bruto minimumjeugdloon per week bij een fulltime dienstverband is: 
80% van het minimumloon: €368,30 (voor iemand van 20 jaar)
60% van het minimumloon: €276,25 (voor iemand van 19 jaar)
50% van het minimumloon: €230,20 (voor iemand van 18 jaar)
39,5% van het minimumloon: €181,85 (voor iemand van 17 jaar)
34,5% van het minimumloon: €158,85 (voor iemand van 16 jaar)
30% van het minimumloon: €138,10 (voor iemand van 15 jaar)

Bruto minimumjeugdloon per dag (per 1 juli 2023)

Het bruto minimumjeugdloon per dag bij een fulltime dienstverband is: 
80% van het minimumloon: €73,66 (voor iemand van 20 jaar)
60% van het minimumloon: €55,25 (voor iemand van 19 jaar)
50% van het minimumloon: €46,04 (voor iemand van 18 jaar)
39,5% van het minimumloon: €36,37 (voor iemand van 17 jaar)
34,5% van het minimumloon: €31,77 (voor iemand van 16 jaar)
30% van het minimumloon: €27,62 (voor iemand van 15 jaar)

Bruto minimumjeugdloon per uur (per 1 juli 2023)

Het bruto minimumjeugduurloon per dag bij een fulltime dienstverband is: 
80% van het minimumloon. Bij 36 uur: €10,24 | Bij 38 uur: €9,70 | Bij 40 uur: €9,21 (voor iemand van 20 jaar)
60% van het minimumloon. Bij 36 uur: €7,68 | Bij 38 uur: €7,27 | Bij 40 uur: €6,91 (voor iemand van 19 jaar)
50% van het minimumloon. Bij 36 uur: €6,40 | Bij 38 uur: €6,06 | Bij 40 uur: €5,76 (voor iemand van 18 jaar)
39,5% van het minimumloon. Bij 36 uur: €5,06 | Bij 38 uur: €4,79 | Bij 40 uur: €4,55 (voor iemand van 17 jaar)
34,5% van het minimumloon. Bij 36 uur: €4,42 | Bij 38 uur: €4,19 | Bij 40 uur: €3,98 (voor iemand van 16 jaar)
30% van het minimumloon. Bij 36 uur: €3,84 | Bij 38 uur: €3,64 | Bij 40 uur: €3,46 (voor iemand van 15 jaar)

Wat is het minimumloon in 2023 voor iemand van 20 jaar?

Het wettelijk minimumloon voor iemand van 20 in 2023 (per 1 juli 2023) is: €9,21 bruto per uur (minimumuurloon bij 40 uur), €73,66 bruto per dag (dagloon), €368,30 bruto per week (minimum weekloon) en €1.596,00 bruto per maand (minimum maandloon) bij een fulltime baan van 36, 38 of 40 uur per week. Het minimale salaris van een 20-jarige wordt vastgesteld aan de hand van het wettelijk bruto minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon wordt berekend aan de hand van een percentage van het wettelijk minimumloon. Voor iemand van 20 jaar is het vastgestelde percentage 80% van het minimumloon. Let op. Bij een werkweek van 38 en 36 uur wijkt het minimumuurloon af, de hoogte is dan €10,24 bij 36 uur en €9,70 bij 38 uur. Een medewerker dient naast het minimumloon ook altijd een minimumvakantiebijslag van minimaal 8% van zijn brutojaarsalaris te ontvangen.

Wat is het minimumloon in 2023 voor iemand van 19 jaar?

Het wettelijk minimumloon voor iemand van 19 in 2023 (per 1 juli 2023) is: €6,91 bruto per uur (minimumuurloon bij 40 uur), €55,25 bruto per dag (dagloon), €276,25 bruto per week (minimum weekloon) en €1.197,00 bruto per maand (minimum maandloon) bij een fulltime baan van 36, 38 of 40 uur per week. Het minimale salaris van een 19-jarige wordt vastgesteld aan de hand van het wettelijk bruto minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon wordt berekend aan de hand van een percentage van het wettelijk minimumloon. Voor iemand van 19 jaar is het vastgestelde percentage 60% van het minimumloon. Let op. Bij een werkweek van 38 en 36 uur wijkt het minimumuurloon af, de hoogte is dan €7,68 bij 36 uur en €7,27 bij 38 uur.

Wat is het minimumloon in 2023 voor iemand van 18 jaar?

Het wettelijk minimumloon voor iemand van 18 in 2023 (per 1 juli 2023) is: €5,76 bruto per uur (minimumuurloon bij 40 uur), €46,04 bruto per dag (dagloon), €230,20 bruto per week (minimum weekloon) en €997,50 bruto per maand (minimum maandloon) bij een fulltime baan van 36, 38 of 40 uur per week. Het minimale salaris van een 18-jarige wordt vastgesteld aan de hand van het wettelijk bruto minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon wordt berekend aan de hand van een percentage van het wettelijk minimumloon. Voor iemand van 18 jaar is het vastgestelde percentage 50% van het minimumloon. Let op. Bij een werkweek van 38 en 36 uur wijkt het minimumuurloon af, de hoogte is dan €6,40 bij 36 uur en €6,06 bij 38 uur.

Wat is het minimumloon in 2023 voor iemand van 17 jaar?

Het wettelijk minimumloon voor iemand van 17 in 2023 (per 1 juli 2023) is: €4,55 bruto per uur (minimumuurloon bij 40 uur), €36,37 bruto per dag (dagloon), €181,85 bruto per week (minimum weekloon) en €788,05 bruto per maand (minimum maandloon) bij een fulltime baan van 36, 38 of 40 uur per week. Het minimale salaris van een 17-jarige wordt vastgesteld aan de hand van het wettelijk bruto minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon wordt berekend aan de hand van een percentage van het wettelijk minimumloon. Voor iemand van 17 jaar is het vastgestelde percentage 39,5% van het minimumloon. Let op. Bij een werkweek van 38 en 36 uur wijkt het minimumuurloon af, de hoogte is dan €5,06 bij 36 uur en €4,79 bij 38 uur.

Wat is het minimumloon in 2023 voor iemand van 16 jaar?

Het wettelijk minimumloon voor iemand van 16 in 2023 (per 1 juli 2023) is: €3,98 bruto per uur (minimumuurloon bij 40 uur), €31,77 bruto per dag (dagloon), €158,85 bruto per week (minimum weekloon) en €688,30 bruto per maand (minimum maandloon) bij een fulltime baan van 36, 38 of 40 uur per week. Het minimale salaris van een 16-jarige wordt vastgesteld aan de hand van het wettelijk bruto minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon wordt berekend aan de hand van een percentage van het wettelijk minimumloon. Voor iemand van 16 jaar is het vastgestelde percentage 34,5% van het minimumloon. Let op. Bij een werkweek van 38 en 36 uur wijkt het minimumuurloon af, de hoogte is dan €4,42 bij 36 uur en €4,19 bij 38 uur.

Wat is het minimumloon in 2023 voor iemand van 15 jaar?

Het wettelijk minimumloon voor iemand van 15 in 2023 (per 1 juli 2023) is: €3,46 bruto per uur (minimumuurloon bij 40 uur), €27,62 bruto per dag (dagloon), €138,10 bruto per week (minimum weekloon) en €598,50 bruto per maand (minimum maandloon) bij een fulltime baan van 36, 38 of 40 uur per week. Het minimale salaris van een 15-jarige wordt vastgesteld aan de hand van het wettelijk bruto minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon wordt berekend aan de hand van een percentage van het wettelijk minimumloon. Voor iemand van 15 jaar is het vastgestelde percentage 30% van het minimumloon. Let op. Bij een werkweek van 38 en 36 uur wijkt het minimumuurloon af, de hoogte is dan €3,84 bij 36 uur en €3,64 bij 38 uur.

Wat is het minimumloon in 2023 voor iemand van 14 jaar?

Er is geen officieel minimumjeugdloon voor iemand van 14. Hoewel er geen wettelijk minimumloon vastgesteld is voor een werknemer van 14 jaar, zijn er wel andere regels voor personeel van deze leeftijd van toepassing. Zo mag een 14-jarige bijvoorbeeld alleen helpen bij “licht niet-industrieel werk”.

Wat is het minimumloon in 2023 voor iemand van 13 jaar?

Er is geen officieel minimumjeugdloon voor iemand van 13. Hoewel er geen wettelijk minimumloon vastgesteld is voor een werknemer van 13 jaar, zijn er wel andere regels voor personeel van deze leeftijd van toepassing. Zo mag een 13-jarige bijvoorbeeld alleen helpen bij “licht niet-industrieel werk”.

Wat is het minimumloon in 2023 voor iemand van 12 jaar?

Er is geen officieel minimumjeugdloon voor iemand van 12. Dat komt een kind met deze leeftijd niet mag werken. 

Wanneer gaat het minimumloon omhoog?

Het vastgestelde bruto minimumloon gaat jaarlijks tweemaal omhoog (ieder half jaar), namelijk op 1 januari en 1 juli. Doorgaans stijgt het bruto minimumloon licht, zo steeg het op 1 juli 2023 met 3,13%, maar het kan incidenteel ook fors stijgen. Zo steeg het minimumloon met 10,15% op 1 januari 2023. 1 januari 2024 wordt het minimumloon weer aangepast. Wat anders is bij de aankomende wijziging dan afgelopen jaren, is dat de huidige constructie met minmum dag-, week- en maandlonen vervalt. Elke werknemer krijgt vanaf 1 januari 2024 namelijk een minimumuurloon. Dat betekent dat iemand met het minimumloon die na 1 januari 2024, 37 tot 40 uur werkt, ook daadwerkelijk meer betaald krijgt dan iemand met het minimumloon die 36 uur werkt. 

Naast het minimumloon hebben medewerkers ook recht op een minimumvakantiebijslag. Het minimumloon en de minimumvakantiebijslag zijn beide vastgelegd in de wet “Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag”.

Wat wordt het minimumuurloon vanaf 1 januari 2024?

Het minimumuurloon stijgt van €11,51 naar €13,27 vanaf 1 januari 2024. Dit nieuwe minimumuurloon werd in oktober 2023 bekendgemaakt. Het minimumuurloon wordt op 1 januari 2024 geïndexeerd. Vanaf dat moment is het nieuwe minimumloon van kracht.

Wat verandert er aan de minimumloonregeling in 2024?

Het minimumloon in 2024 zal voor alle werknemers berekend worden op basis van een minimumuurloon. Hieraan wordt dan ook een wettelijk minimumjeugduurloon gekoppeld. Anno 2023 wordt het wettelijk bruto minimumloon nog berekend op basis van maandloon (met een daaraan afgeleid week- en dagloon). De rijksoverheid geeft hierover aan: “Op 1 januari 2024 wordt het verplichte minimumuurloon ingevoerd. Dat is het minimumloon per uur. Vanaf 2024 verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen.”

Momenteel (2023) wordt het minimumloon nog zoals hieronder berekend.

Hoe wordt de hoogte van het minimumloon en minimumjeugdloon in 2023 berekend?

De exacte hoogte van het bruto minimumloon per individu wordt in 2023 berekend op basis van: het aantal uren dat een medewerker maandelijks werkt, de arbeidsduur en de leeftijd van de persoon. Het nettobedrag dat je personeel overhoudt hangt af van de situatie per individu. Het nettobedrag dat een werknemer overhoudt hangt af van de toeslagen die hij ontvangt en de premies en belastingen die hij moet betalen.

Berekening minimumloon

De berekening van het wettelijk brutominimumloon voor werknemers bestaat in 2023 nog uit subberekeningen van het minimum-maandloon, – weekloon, -dagloon en -uurloon. Het minimumuurloon kan daarbij nog variëren bij een week van 36, 38 of 40 uur. Een medewerker die 36 uur werkt en het minimumloon ontvangt krijgt in 2023 dus omgerekend per uur meer betaald dan iemand met een minimumloon die 40 uur werkt. Vanaf 2024 zal voor iedereen hetzelfde bruto minimumuurloon gelden. Daardoor zal iemand die het minimumloon krijgt, maar meer uren werkt, meer ontvangen dan iemand die ook het minimumloon ontvangt, maar minder uren werkt.

Berekening minimum jeugdloon

De berekening van het minimumjeugdloon ziet er zo uit: wettelijk minimumloon maal het percentage dat gekoppeld is aan de leeftijd van een werknemer onder de 21. Het minimumloon per maand is €1.995,00. Voorbeeld van een berekening. Een 18-jarige krijgt 50% van het wettelijk bruto minimumloon. De berekening ziet er dan zo uit: €1.995,00 x 50% = €997,50. Zie voor de percentages en minimumjeugdlonen ook verder hierboven de tabel onder de koptitel: “Wat is de hoogte van het minimumjeugdloon? (per 1 juli 2023)”

Medewerkers jonger dan 21 (leeftijd 15 tot 21) ontvangen ook een wettelijk bepaald minimumloon. De hoogte van het salaris wordt berekend aan de hand van een percentage van het minimumloon voor medewerkers van 21 jaar of ouder. Wat een werknemer onder de 21 bruto dient te ontvangen is afhankelijk van zijn leeftijd, arbeidsuren en arbeidsduur. Deze bedragen zijn wettelijk vastgelegd. 


Berekening van het minimum cao-loon

Een minimum cao-loon wordt berekend aan de hand van de zwaarte van een functie. Onder de zwaarte van een beroep wordt verstaan: benodigde kennis voor je baan, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van je functie en de moeilijkheidsgraad van je werk.

Naast het wettelijk minimumloon kan er dus ook een minimumloon vastgelegd zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Er zijn twee soorten cao’s waarin dit bepaald kan zijn, het bedrijfstak-cao of het ondernemings-cao. Een cao-minimumloon geldt dan als het vervangende minimumloon en kan hoger zijn dan het wettelijk minimumloon. Hierdoor kan het zijn dat jij als werkgever meer loon moet betalen aan een werknemer.

Minimumvakantietoeslag (minimumvakantiebijslag)

Naast het minimumloon hebben medewerkers jonger en ouder dan 21 jaar recht op een minimumvakantietoeslag. Het exacte bruto minimumloon per leeftijd is door de overheid vastgelegd in de wet: “Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag” (WML wet door Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De vakantietoeslag, bijslag of ook wel vakantiegeld genoemd is altijd minimaal 8% van het afgelopen brutojaarsalaris. De rijksoverheid geeft hierover aan:U heeft recht op vakantiegeld van minimaal 8% van uw brutojaarsalaris van het afgelopen jaar. De wettelijke term hiervoor is vakantiebijslag. Maar de meeste mensen noemen het vakantiegeld of vakantietoeslag.”

Je bent als werkgever verplicht om deze vakantiebijslag te betalen. De Nederlandse arbeidsinspectie geeft hierover aan: “De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich hieraan houden en deelt boetes uit als werknemers worden onderbetaald.” Een werkgever is wel vrij om een medewerker meer te betalen dan het wettelijk vastgestelde minimumloon.  

Tweemaal per jaar wordt het nieuwe minimumloon vastgesteld

Twee keer per jaar wordt het minimumloon herberekend en aangepast. Deze aanpassingen worden jaarlijks doorgevoerd (geïndexeerd) op 1 januari en 1 juli. Per 1 juli 2023 is het minimum brutoloon voor medewerkers van 21 jaar en ouder: €1.995,00 per maand, €460,40 per week en €92,08 per dag. Dit minimumloon is berekend op basis van een fulltime werkweek (36,38 of 40 uur) en zal per 1 januari 2024 weer veranderen. De bedragen voor het meest recente minimumloon kan je terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Geldt het minimumloon voor personeel uit elke branche? 

Ja, het minimumloon geldt voor personeel uit elke branche. Al je medewerkers van 21 jaar of ouder hebben in principe recht op het minimumloon, tenzij zij een uitzondering op de regel zijn. Bijvoorbeeld wanneer ze als stagiair bij je werken of een arbeidshandicap hebben. 

Verdienen parttime medewerkers ook het minimumloon? 

Ja, iedereen heeft recht op het minimumloon. Als iemand parttime werkt dan wordt zijn loon berekend aan de hand van de regels voor het minimumloon bij een fulltime baan. Een parttime werknemer verdient uiteraard wel minder dan iemand die werkt in een fulltime dienstverband. 

Een vergelijking van het minimumloon ter verduidelijking:

a. Dit is het minimumloon van iemand die 21 is en 40 uur per week werkt (fulltime):

Per maand €  1995.00
Per week €  460.40
Per dag €  92.08
Per uur €  11.51

b. Dit is het minimumloon van iemand die 21 is en 32 uur per week werkt (parttime)

Per maand €  1596.00
Per week €  368.32
Per dag €  73.66
Per uur €  11.51

Moet ik mijn personeel meer dan het minimumloon betalen?

Als werkgever ben je niet verplicht meer dan het minimumloon te betalen aan je personeel. Het advies is echter dit wel te doen. Ons advies is te checken wat een marktconform salaris is en hieraan te voldoen of net iets meer te betalen. Waarom? Een laag inkomen kan een werknemer stress, angst en onzekerheid geven rondom zijn primaire (en secundaire) levensbehoeften. Deze stress kan resulteren in negatieve effecten op de werkvloer en de gezondheid van het individu. Risico’s van een te laag inkomen zijn onder andere stress-gerelateerde ziekte, uitval, verzuim of disfunctioneren. Wanneer een medewerker een degelijk loon verdiend, waarbij hij zich geen zorgen hoeft te maken over zijn levensbehoefte speelt daarnaast het doel “meer verdienen” een minder grote rol. Daardoor kan een werknemer zich meer richten op zijn werk, ontwikkeling en vooral de organisatie(doelen).

“Daniel Pink (2012) in zijn boek ‘The Surprising Truth About What Motivates Us’ dat, gebaseerd op studies uitgevoerd door het MIT en andere universiteiten, stelt dat hogere financiële beloningen enkel resulteren in betere prestaties en een hogere motivatie, als de taak uit simpele, repeterende werkzaamheden bestaat, zoals machinewerkzaamheden. Als de taak meer cognitieve vaardigheden vergt, waarbij creativiteit en / of het nemen van beslissingen belangrijk is, heeft het financieel belonen juist een averechts effect. De hoogte is daarbij ook van belang. In dit geval geldt: hoe hoger de beloning, hoe minder de motivatie. Pink stelt dat de basis financiële beloning voldoende moet zijn, zodat medewerkers niet meer focussen op het enkel verdienen van meer geld. Daarnaast concludeert hij dat, net als de reeds behandelde Goal Setting Theory en Self Determination Theory, het belangrijk is dat medewerkers autonomie voelen en zich kunnen ontwikkelen. Ook stelt Pink, aan de hand van de vele onderzoeken, dat het voor medewerkers ook belangrijk is dat hun werk betekenisvol en belangrijk is.” Aldus Natascha Poels, Radboud Universiteit Groningen.

Het belang van een goede salarisadministratie

Vanaf het moment dat je een werknemer in dienst neemt is een goede salarisadministratie van belang. Je bent namelijk wettelijk verplicht als bedrijf om een salarisadministratie te voeren. Je kan er voor kiezen om deze salarisadministratie zelf te voeren of de administratie uit te besteden. Loonadministratie gaat in essentie om het correcte nettosalaris uitkeren aan een medewerker. Om je loonadministratie goed te voeren moet je op de hoogte zijn van de steeds veranderende wet- en regelgeving rondom salarissen. Minimaal het minimumloon betalen is daar een klein onderdeel van. Je moet bijvoorbeeld ook weten welke loonheffingen en premies er van toepassing zijn op het brutosalaris van je werknemers. Alleen zo kan jij deze heffingen en premies inhouden. Wanneer je een goede salarisadministratie voert heeft dat ook financiële voordelen voor jou als werkgever. Zo zijn er bijvoorbeeld subsidies voor de scholing van werknemers en voorkom je boetes.

Omdat het landschap van salarisadministratie steeds veranderd wordt er vaak gekozen voor uitbesteding of in-housing (een salarisadministratie afdeling die over de benodigde kennis en ervaring beschikt). Als logistiek bedrijf kan je altijd bij ons uitzendbureau terecht met vragen, wij helpen je graag verder. Heb je logistiek personeel nodig? Ook dan ben je natuurlijk aan het juiste adres bij uitzendbureau Prestatie.

Wat is het minimumloon? (WML 2023)

Het wettelijk brutominimumloon in Nederland is het bruto geldbedrag dat in de “Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag” is vastgelegd. Dit bedrag dient een werknemer van 21 jaar of ouder minimaal te ontvangen voor het werk dat hij verricht voor een werkgever. De hoogte van het minimumloon bedraagt €1.995,00 per maand voor een medewerker die werkt in een fulltime dienstverband. Onder fulltime wordt verstaan: 36, 38 of 40 uur arbeid per week. Het minimumloon is van toepassing op alle medewerkers, met uitzondering van: stagiaires, werknemers onder de 21 en medewerkers die in het buitenland wonen en werken. Voor hen gelden andere regels: medewerkers onder de 21 ontvangen het minimumjeugdloon, stagiair(e)s en medewerkers die in het buitenland wonen en werken hebben geen recht op het Nederlands Minimumloon. 

Kanttekening: Het bruto bedrag dat uitgekeerd wordt als minimumloon, is gebaseerd op een fulltime baan met volledige werkweken. Wat als een volledige werkweek (fulltime dienstverband) gezien wordt is sector- en cao-afhankelijk. Per sector (branche), cao en werkgever is vastgesteld of 36, 38 of 40 arbeidsuren gelden als een fulltime werkweek. Voor personeel dat niet onder de wet minimumloon en vakantiebijslag valt kunnen wel andere regels van toepassing zijn die wettelijk verplicht zijn. De regels kun variëren per land, sector, branche, individu en situatie.

Binnen EU landen krijg je als internationale werkgever ook te maken met minimumlonen, de regels buiten deze landen kunnen nog anders zijn. “De hoogste minimumlonen zijn te vinden in Luxemburg, Ierland en Duitsland, en de laagste in Bulgarije, Letland en Estland. 21 van de 27 EU-landen hebben een wettelijk minimumloon. In de andere zes landen (Oostenrijk, Cyprus, Denemarken, Finland, Italië en Zweden) worden de lonen bepaald aan de hand van collectieve loononderhandelingen.” Aldus het Europees Parlement. 

Wat is het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon? (Nederland)

Het minimumloon of wettelijk brutominimumloon (WML) is: het door de overheid rechtelijk vastgelegde bruto bedrag dat een werknemer van 21 jaar of ouder minimaal moet ontvangen voor het werk dat hij voor zijn werkgever verricht. Voor medewerkers onder de 21 geldt het minimumjeugdloon. De hoogte van het minimumloon en minimumjeugdloon zijn met elkaar verbonden. Het jeugdloon wordt namelijk gebaseerd op een percentage van het minimumloon. De wet- en regelgeving voor beide lonen en de hoogte van deze lonen wordt twee keer per jaar bijgesteld door de overheid. 

Vanaf 1 juli 2023 is de hoogte van het minimumloon: €1.995,00 per maand op basis van een fulltime werkweek van 36, 38 of 40 uur. Dit minimumloon zal per 1 januari 2024 wijzigen. 

Voor wie geldt het minimumjeugdloon?

Voor werknemers onder de 21 geldt het minimumjeugdloon. Specifiek voor medewerkers met een leeftijd van 15 tot en met 20 jaar. Werknemers met een leeftijd van 13 of 14 jaar hebben geen recht op het minimumjeugdloon. Voor medewerkers van 13 of 14 jaar gelden andere regels rondom arbeidsduur, tijden waarop zij mogen werken en het soort werk dat zij mogen verrichten. Zij mogen bijvoorbeeld geen zwaar werk verrichten.Als je 13 of 14 jaar bent, mag je helpen bij licht, niet-industrieel werk. Voorbeelden: Je mag helpen bij lichte werkzaamheden in een winkel, zoals helpen bij het vakken vullen of inpakken. Aldus de Rijksoverheid. De minimumleeftijd om te werken is 13, je mag dus nooit een werkgever van 12 jaar in dienst nemen, zelfs wanneer deze dat zelf vrijwillig aanbied of graag wil. Omdat een twaalfjarige niet mag werken is er ook geen minimumloon voor hen vastgesteld.

Het minimumjeugdloon is gelijk aan een percentage van het wettelijk minimumloon. Dit percentage is wettelijk vastgesteld en wordt gebaseerd op de leeftijd van de jongere werknemer. Voorbeeld: medewerkers van 20 jaar ontvangen 80% van het minimumloon ofwel €1.596,00, medewerkers van 19 jaar ontvangen 60% van het WML ofwel €1.197,00 bij een fulltime dienstverband. Een werknemer van 15 jaar oud ontvangt een bedrag dat gelijk is aan 30% van het wettelijk minimumloon (€598,50).

Werkgevers zijn ook verplicht werknemers onder en boven de leeftijd van 21 een minimumvakantiebijslag te geven. Deze 2 minimumbedragen (vakantiebijslag en minimumloon) zijn vastgesteld in de WML wet. Dit zijn beide bruto geldbedragen. Het minimumloon wordt exclusief minimumvakantiebijslag berekend.

Waarom moet je als werkgever een medewerker het minimumloon betalen?

Je moet als werkgever een werknemer minimaal het bruto minimumloon betalen, zodat een medewerker meer dan het sociaal minimum(inkomen) kan verdienen. Dit sociaal minimum is een door de overheid berekend normbedrag dat nodig is voor het levensonderhoud van een individu, passend bij zijn of haar situatie. Omdat jouw medewerker in zijn primaire levensbehoefte moet kunnen voorzien, mag je als werkgever nooit minder dan het wettelijk bruto minimumloon uitkeren aan je personeel. De overheid houdt rekening met de inflatie (economie) en stemt daar ook het minimumloon op af.

Je zorgt door minimaal het minimumloon te betalen dat je medewerkers financieel weerbaarder zijn, waardoor ze op financieel gebied minder stress ervaren. Het minimaal uitkeren van een minimumloon gaat dus ook negatieve effecten tegen die werknemers kunnen ervaren bij (potentiële) financiële tekorten, zoals stress en piekeren. Je bent natuurlijk vrij om hen meer te betalen dan het minimumloon.

Ter verduidelijking een stuk uit een nieuwsbericht van de Rijksoverheid (23-09-2022): “Vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie en de gevolgen daarvan op het besteedbaar inkomen van Nederlanders, heeft het kabinet op Prinsjesdag besloten om het minimumloon in één keer te verhogen. Dat is nodig om mensen met lagere en midden inkomens perspectief te bieden en ze weerbaarder te maken tegen (eventuele) financiële tegenslagen.” 

Wat gebeurt er als je als werkgever het minimumloon niet betaalt? (sancties en boetes)

Er kun verschillende dingen gebeuren wannee je als werkgever het minimumloon niet betaalt. Dit hangt af van de zwaarte en frequentie van een of meerdere overtredingen. Je riskeert als werkgever ten eerste een boete van €500,00 tot €10.000,00 voor onderbetaling. Dit is afhankelijk van de duur (periode) van onderbetaling en het percentage dat je een medewerker hebt onderbetaald. Ook voor te weinig vakantietoeslag uitkeren aan medewerkers riskeer je een boete, namelijk een bedrag van €250,00 tot €2.000,00. Ten tweede geldt dat je naast deze boete altijd het achterstallig loon en vakantiebijslag dient terug te betalen aan je medewerker. Je bent als werkgever verplicht het vastgestelde minimumloon dat geldt voor een medewerker aan hem of haar te betalen. Bij achterstallig loon of vakantiebijslag kan een overheidsinstantie een dwangsom aan werkgevers opleggen van maximaal €500,00 per dag per werknemer.

Zorg ook dat je de medewerker betaalt via een digitale banktransactie. De Nederlandse Arbeidsinspectie geeft hierover aan: “Het maximale bedrag dat een werkgever per werknemer aan dwangsom kan worden opgelegd, bedraagt €40.000. Deze dwangsom vervangt niet de plicht tot nabetaling van het loon.” Ook als je wel het wettelijk minimumloon uitbetaalt aan medewerkers, maar dit betaalt in contanten (niet-giraal), kan je een boete krijgen (€500,00 tot €1.250,00).” 

Weet je van jezelf dat je administratief niet sterk bent? Of niet veel kennis hebt van salarisadministratie? Overweeg dan je loonadministratie uit te besteden. Naast financiële voordelen kun je namelijk veel problemen voorkomen. Wanneer je per ongeluk ernstige overtredingen begaat, kan je onderneming namelijk ook (preventief) stilgelegd worden. 

De Nederlandse Arbeidsinspectie ziet als ernstige overtredingen: 

“• Overtredingen door niet of niet tijdig overleggen van gevorderde bescheiden;
• 25% of meer onderbetaling van het minimumloon of vakantiebijslag bij meer dan 20 werknemers
• 50% of meer onderbetaling van het minimumloon of vakantiebijslag”

Bij soortgelijke overtredingen en bij herhaaldelijke overtredingen kunnen andere sancties gelden en bovenstaande boetes oplopen. Let op, de bovenstaande wet- en regelgeving kan altijd veranderen. Bekijk voor meer details het document “Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag” van wetten.overheid.nl. 

Kan ik als werkgever personeel minder betalen dan het minimumloon? 

Je mag je personeel over het algemeen niet minder dan het wettelijk bepaalde minimumloon betalen, maar er zijn wel enkele uitzonderingen in de vorm van regelingen en subsidies. Door gebruik te maken van deze regelingen hoef je als werkgever minder loonkosten te betalen voor je medewerkers. Jij en/of je medewerker moet daarvoor wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo zijn er subsidies en regelingen voor medewerkers uit kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld voor medewerkers met een leeftijd boven de 56 jaar, medewerkers met een handicap of met een minimumloon (100% tot 120% van een sociaal minimum). 

Voorbeelden van deze regelingen zijn het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en minimumjeugdloon (jeugd-LIV). Deze drie tegemoetkomingen vallen onder de “Wet tegemoetkomingen loondomein” (wtl). Ook loondispensatie o.b.v. loonwaardebepaling voor medewerkers met een WAJONG- of IVA-uitkering zijn voorbeelden van loongerelateerde kortingsregelingen die de overheid biedt aan werkgevers.

4 soorten medewerkers waarop het wettelijk minimumloon niet van toepassing is zijn:

1. Medewerkers die onder een collectieve arbeidsovereenkomst vallen. In een cao kan een hoger minimumloon bepaald zijn (een minimum cao-loon). Dit minimumloon, dat opgenomen is in een cao, vervangt dan het wettelijk vastgestelde minimumloon.
2. Stagiaires of stagiairs. Voor deze arbeidskrachten is geen wettelijk minimumloon bepaald omdat het doel van het arbeid leren is, niet het arbeid verrichten zelf.
3. Medewerkers die in het buitenland wonen en werken. Voor hen is vaak andere regel- en wetgeving van toepassing.
4. Medewerkers van 13 of 14 jaar. Voor deze werknemers gelden wel andere regels met betrekking tot het soort arbeid dat zij mogen verrichten, voor welke duur en op welke tijden zij mogen werken. Ook voor deze jonge medewerkers kan een cao-loon van toepassing zijn. 

Er is ook personeel waar je minder loon aan hoeft te betalen, maar die wel via een regeling het minimumloon krijgen. Zij vallen onder speciale regelingen die voor jou als werkgever gelden, je krijgt dan een tegemoetkoming (meestal is dat een vastgesteld maximaal bedrag per jaar). Een van deze regelingen is de LIV (lage-inkomensvoordeel) regeling, je hoeft deze niet aan te vragen. Er zijn ook regelingen en subsidies voor mensen met bijvoorbeeld een arbeidshandicap (bijvoorbeeld het WAJONG). Zowel voor jou als werkgever en de medewerker kan gelden dat je voor een dergelijke regeling in aanmerking moet komen en dat je hiervoor wel een aanvraag moet doen.

Voor welke werknemers hoef je als werkgever minder loon te betalen?

Voor deze medewerkers hoef je minder loon te betalen in de vorm van een financiële compensatie:
• Personeel dat voldoet aan de voorwaarden van de Lage-inkomensvoordeel (LIV) regeling
• Personeel dat voldoet aan de voorwaarden van de Lage-inkomensvoordeel jeugd (jeugd-LIV) regeling
• Ouderen (met een leeftijd van 56+)
• Arbeidsgehandicapten (mentaal of fysiek)
• Herplaatsten
• Werknemers onder banenafspraak
• Stagairs (onder bepaalde voorwaarden)
• Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
• (Voormalige) leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) die zich schriftelijk hebben aangemeld bij UWV.
• Mensen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening).
• Wajongers met arbeidsvermogen. Arbeidsvermogen is dat iemand bijvoorbeeld 4 uur per dag kan werken.
• Mensen die op een Wiw-baan of ID-baan werken. Dit zijn banen die via oude regelingen tot stand zijn gekomen. De Wiw en ID-baan waren bedoeld voor bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
• Mensen die een medische beperking kregen vóór hun 18e verjaardag of tijdens hun studie. En die dankzij de banenafspraak het Wettelijke Minimumloon kunnen verdienen.

Welke 5 uitzonderingen zijn er op het minimumloon?  

Dit zijn 5 uitzonderingen op het minimumloon:

1. Betalen van een stagiaire. Je hoeft als werkgever geen minimumloon te betalen aan stagiaires, want het doel van hun loonverband is leren en hun eigen professionele ontwikkeling.
2. Betalen van medewerkers die wonen en werken in het buitenland. Je hoeft in veel gevallen geen Nederlands geldend minimumloon te betalen aan deze werknemers. Let op: er kan wel een andere wet- of regelgeving van toepassing zijn.
3. Betalen van medewerkers met een minimum cao-loon. Deze werknemers dienen het minimumloon dat bepaald is in het bedrijfstak- of ondernemings-cao waar zij onder vallen te ontvangen.
4. Uitkeren van loon aan een DGA. Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient zich minimaal het loon uit te betalen van iemand in een vergelijkbare dienstbetrekking binnen zijn onderneming.
5. Uitkeren van minimumloon met gebruik van loondispensatie. Loondispensatie is het tijdelijk minder uitbetalen van loon aan medewerkers die onder specifieke regelingen vallen. Bijvoorbeeld aan een werknemer met een WAJONG uitkering (tijdelijk ook voor werknemers met een IVA-uitkering). Situatie-afhankelijk kan een werkgever tijdelijk loondispensatie ontvangen voor een werknemer (6 maanden tot 5 jaar, met mogelijkheid tot verlenging). Let op: het einddoel van deze regeling is de medewerker volledig te betalen. Deze regeling is erg actueel. Dit is wat het UWV er over aangeeft “Bij de tijdelijke regeling voor mensen met een Wajong-uitkering zonder arbeidsvermogen en mensen met een IVA-uitkering geldt dat u de loondispensatie kunt aanvragen tussen april 2023 en 31 oktober 2026. De werknemer kan dan loondispensatie krijgen tot en met 21 april 2028.”

Hoewel een uitzondering zoals loondispensatie van toepassing kan zijn, loont het om dit vooraf na te vragen. Veel uitzonderingen gelden namelijk voor hele specifieke situaties.

Wat is het minimuminkomen dat een medewerker moet ontvangen?

Het minimuminkomen dat een medewerker moet ontvangen is vastgelegd in de toeslagenwet. Dit bedrag verschilt per leeftijd en leefsituatie van het individu. Zo bedraagt het sociaal minimum inkomen per 1 juli 2023 €1408,03 voor: “alleenstaande van 21 jaar en ouder”. Als je medewerker bijvoorbeeld samenwoont met zijn man, vrouw of ouders, heeft hij volgens de overheid een lager sociaal minimum inkomen nodig. Dat komt doordat de overheid bij haar berekeningen van het sociaal minimum uitgaat van het inkomen per huishouden of gezin, niet per inkomen van het individu. Als een van je medewerkers minder verdient dan het sociaal minimum komt hij mogelijk in aanmerking voor toeslagen. 

Het minimuminkomen is niet hetzelfde als het minimumloon. Het minimumloon is wat jij als werkgever moet betalen en wat de medewerker moet ontvangen voor zijn verrichte arbeid. Het minimuminkomen is wet- en regelgeving waar een medewerker zelf naar moet kijken. Als een medewerker in aanmerking komt voor toeslagen dient hij hier zelf een regeling voor te treffen. 

Wat is het minimumloon voor personeel? (medewerkers van 21 jaar of ouder)

Het wettelijk bruto minimumloon is voor bijna al je personeel van toepassing en bedraagt sinds 1 juli 2023 €1.995,00 bruto per maand bij een werkweek van 36, 38 of 40 uur. Er zijn ook medewerkers die een ander minimumloon ontvangen, medewerkers jonger dan 21 ontvangen het minimumjeugdloon, medewerkers die onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) vallen kunnen een minimum cao-loon hebben dat afwijkt van het wettelijk vastgestelde minimumloon. 

Wat telt mee voor het minimumloon?

Naast het (basis)loon van een medewerker tellen ook deze 4 inkomsten uit arbeid mee voor het minimumloon:
1. Toeslagen (bijvoorbeeld bij ploegendienst, wat kenmerkend is voor de logistiek)
2. Vergoedingen voor meerwerk of overwerk (ook dit is vaak kenmerkend voor de logistiek)
3. Fooien
4. Beloningen

Wat telt niet mee voor het minimumloon?

Deze 4 inkomsten voor medewerkers worden niet meegeteld voor de berekening van het minimumloon:

 1. Vakantiegeld (valt onder een aparte regeling, maar is net als het minimumloon verplicht);
 2. Winstuitkeringen;
 3. Speciale uitkeringen, zoals een uitkering voor behaalde omzet;
 4.  Uitkeringen voor later en/of onder bepaalde voorwaarden (o.a. pensioen- en spaarregeling die je voor medewerkers regelt)

Wat is de hoogte van het wettelijk bruto minimumloon? (per 1 juli 2023)

De hoogte van het minimumloon voor medewerkers van 21 jaar of ouder is: €1.995,00 per maand, €460,40 per week, €92,08 per dag en per uur: € 11,51 (bij een werkweek van 40 uur), €12,12 (bij een werkweek van 38 uur) en €12,79 (bij een werkweek van 36 uur). Het bruto minimumloon is berekend op basis van een “fulltime werkweek” van 36,38 of 40 uur. Wat gezien wordt als volledige werkweek is afhankelijk van de sector waarin iemand werkt of het cao dat op de werknemer van toepassing is. Naast het brutominimumloon dient een werknemer ook een vakantiebijslag, de hoogte hiervan is 8% van zijn brutoloon van afgelopen jaar.   

Let op. Met ingang van 1 januari 2024 zal het bruto minimum maand-, week- en dagloon vervallen. Vanaf deze datum wordt er gewerkt met een bruto minimum uurloon. De exacte hoogtes van het minimumloon en minimumjeugdloon staan in de tabellen hieronder. 

Bruto minimumloon per maand (per 1 juli 2023)

Bruto minimumloon per week (per 1 juli 2023)

Bruto minimumloon per dag (per 1 juli 2023)

Bruto minimumloon per uur (per 1 juli 2023)

Wat is het bruto minimumloon?

Het bruto minimumloon is het wettelijk vastgestelde bedrag dat een medewerker minimaal moet ontvangen voor het verrichten van zijn werkzaamheden, ongeacht de sector of branche waarin hij werkzaam is. Bruto minimumloon betekent: het minimumloon vóór de aftrek van premies en belastingen. Wanneer deze premies en belastingen (loonheffing) van het bruto bedrag zijn afgetrokken spreken we over het minimum nettoloon. Let op, naast het minimumloon dient een werknemer ook altijd een vakantiebijslag van 8% van zijn loon te ontvangen. De vakantiebijslag wordt doorgaans jaarlijks uitgekeerd (uiterlijk voor 30 juni, tenzij anders bepaald in een cao).


Wat moet je als werkgever inhouden op het bruto (minimum)loon van je werknemer?

1. Loonheffingen (loonbelasting) en premie voor de volksverzekeringen

Loonheffing is de belasting die jij als werkgever betaalt namens een werknemer. Onder loonheffing vallen de loonbelasting en de premie voor de volksverzekeringen. 

Dit zijn de 3 posten onder loonheffingen vallen:

1.1. Premie volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz)
1.2. Premies werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA, ZW)
1.3. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Er zijn uitzonderingen voor artiesten en beroepssporters, maar die zijn over het algemeen niet relevant voor de logistieke sector.

Loonheffing over alle beloningen:
Als werkgever moet je loonheffing aangeven en betalen over al het loon van je werknemers. Wees alert, want dit is dus niet alleen het basisloon. Dit zijn de 5 posten die tot loon worden gerekend:

1.4 Salaris van de medewerker
1.5 Vakantiegeld van de werknemer
1.6 Overwerkloon (de extra uren die je personeel maakt)
1.7 13e maand (wanneer je deze beloning geeft aan je personeel)
1.8 loon in natura: zoals auto van de zaak (let dus op je arbeidsvoorwaarden en indien van toepassing de voorwaarden die in het cao van je medewerker staan)

Er zijn ook een aantal kosten zonder heffing.

Wat mag je een medewerker onbelast vergoeden? 

Met de werkkostenregeling mag je als werkgever onder andere deze 4 posten onbelast vergoeden:

 1. reiskostenvergoeding
 2. kosten voor studie
 3. kerstpakketten
 4. lunches

Wat is het netto minimumloon van een medewerker?

Het netto minimumloon is het bedrag dat een medewerker daadwerkelijk overhoudt van zijn bruto minimumloon. Ofwel: het geld dat hij daadwerkelijk op zijn rekening krijgt gestort. Dit nettobedrag is niet vastgelegd in de wet omdat de geldsom afhankelijk is van toeslagen, kortingen en belastingen. Het netto-bedrag bestaat uit het bruto minimumloon van de medewerker, minus alle belastingen en premies die door jou als werkgever ingehouden moeten worden.

Om het nettoloon goed uit te keren is het belangrijk dat je als werkgever rekening houdt met onder andere deze aandachtspunten:
• Werkt de medewerker fulltime of parttime?
• Moet je je wel of geen loonheffingskorting toepassen? (Werkt hij bijv. ook ergens anders, dan past slechts één werkgever dit toe. Een medewerker die geen inwoner is van Nederland heeft ook geen recht op loonheffingskorting)
• Vervoersmiddelen (bijtellingen in geval van auto/fiets van de zaak)
Vergoedingen voor bijv. lunch en reiskosten
Inhoudingen (bijvoorbeeld zorgverzekeringswet (Zvw))

Wat mag je inhouden op het minimumloon?

Je mag in sommige gevallen kosten voor huisvesting en zorgverzekering inhouden op het minimumloon. Let op. Hier gelden speciale regels voor. De aftrek van huur mag bijvoorbeeld niet hoger zijn dan 25%, lees het artikel “Welke kosten voor huur en zorgverzekering mag ik inhouden op het minimumloon van mijn werknemer?” van de Rijksoverheid voor de volledige informatie. Als je in naam van je medewerker zijn zorgverzekering regelt dan mag je een X bedrag per jaar inhouden, dit bedrag verandert jaarlijks, in 2022 was dit €1.522. Voor speciale doelgroepen, zoals medewerkers met een arbeidsbeperking, mogen meer kostenposten ingehouden worden op het loon (zoals rioolheffing en nutsvoorzieningen). Ook voor deze regelgeving check je het artikel van de overheid waar naar gerefereerd wordt in deze alinea. Ook a

Raadpleeg altijd het “Handboek loonheffing” van de Belastingdienst. Er zijn namelijk best wat haken en ogen rondom loonheffingen, uitzonderingen en administratie waar je als werkgever moet voldoen. In dit handboek staan ondere ook uitzonderingen waarbij je gebruik kan maken van afdrachtvermindering, bijvoorbeeld bij de kosten voor een studie van een medewerker.

Wat mag je niet inhouden op het minimumloon?

Een medewerker heeft recht op het minimumloon, je mag dus niet zomaar iets inhouden op zijn loon. Er zijn wel uitzonderingen zoals loonbeslag. In dat geval kan het zijn dat bij een stijging van het minimumloon er beslag gelegd wordt op het percentage waarmee het loon stijgt. Er wordt dan gekeken naar de ‘beslagvrije voet’ van je medewerker. Dat is het bedrag dat je medewerker moet overhouden om te kunnen voorzien in zijn levensonderhoud.

Uitzonderingen waarbij je als werkgever ook loon van je personeel moet inhouden:

Als een werknemer schuld heeft dan kan je te maken krijgen met loonbeslag. Ofwel: de medewerker dient van wat hij binnenkrijgt een X bedrag af te lossen aan de derde partij waar hij een schuld bij heeft. Als werkgever moet je verplicht meewerken, je houdt dit bedrag dan in op het loon en maakt het over naar de betreffende derde partij (schuldeiser of deurwaarder). Verder is het aanbevolen de medewerker ondersteuning te bieden en/of deze door te verwijzen naar iemand (bij de gemeente) die hem help van zijn schulden af te komen.

Uitzonderingen waarbij je als werkgever ook loon van je personeel mag inhouden:

Uitzonderingen waarbij je ook loon mag inhouden zijn verrekeningen en boetes. Bijvoorbeeld wanneer je huisvesting voor een werknemer regelt of wanneer deze bewust schade veroorzaakt (door regels te overtreden). Let op, voor deze inhoudingen gelden wel regels. Bij een overtreding door een medewerker mag je maar 10% van zijn loon inhouden. Vaak moeten hiervoor zaken schriftelijk vastgelegd zijn.

Bij bovenstaande 2 alinea’s over uitzonderingen is het belangrijk om te vermelden: een medewerker moet altijd het minimumloon overhouden. Met uitzondering van het verrekenen van een voorschot op loon. (Let op, ook dit bedrag mag niet in één keer verrekend worden, tenzij de medewerker uit dienst treedt).  

Hebben medewerkers jonger dan 21 ook recht op minimumloon?

Medewerkers jonger dan 21 (met een leeftijd van 15 tot 21) hebben ook recht op een minimumloon, maar voor deze werknemers geldt een andere minimumloonregeling. Het vastgestelde bedrag dat zij ontvangen heet het “minimumjeugdloon”. Dit minimum bruto bedrag, is een vastgesteld percentage van het minimumloon voor volwassenen van 21 jaar of ouder, welke gebaseerd wordt op de leeftijd van de medewerker. De specifieke bedragen en percentages van het minimumjeugdloon zijn vastgelegd in de wet voor het bruto minimumjeugdloon. Hoewel iemand dus volwassen is voor de wet bij 18, verdient hij op zijn 21e pas het minimumloon. Ook medewerkers onder de 21 hebben naast het minimumloon recht op een minimum vakantiebijslag van 8% van zijn bruto-jaarsalaris.

Wat is de hoogte van het minimumjeugdloon? (per 1 juli 2023)

De hoogte van het minimumjeugdloon is gebaseerd op een percentage van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder. Het wettelijk minimumloon bij een fulltime dienstverband bedraagt €1.995,00 per maand bij een fulltime werkweek van 36, 38 of 40 uur. Het wettelijk minimumjeugdloon is voor een 20 jarige 80% (€1.596,00), een 19 jarige 60% (€1.197,00) en zo loopt het af tot 30% (€598,50) voor een medewerker van 15 jaar. Voor medewerkers van 14 en 13 is geen Wettelijk Minimumloon (WML) vastgesteld. Kinderen van 12 jaar of jonger mogen niet werken en hebben dus ook geen minimumloon. Zie alle minimumjeugdlonen per leeftijd in de tabel hieronder. Voor medewerkers van van 

Minimumloon 2023 Leeftijd van de werknemer Als % van het minimumloon Minimumloon per maand Minimumloon per week Minimumloon per dag Minimumloon: Minimumuurloon bij 36 uur Minimumloon: Minimumuurloon bij 38 uur Minimumloon: Minimumuurloon bij 40 uur
21 jaar en ouder (minimumloon) 100% €1.995,00 €460,40 €92,08 €12,79 €12,12 €11,51
20 jaar 80% €1.596,00 €368,30 €73,66 €10,24 €9,70 €9,21
19 jaar 60% €1.197,00 €276,25 €55,25 €7,68 €7,27 €6,91
18 jaar 50% €997,50 €230,20 €46,04 €6,40 €6,06 €5,76
17 jaar 39,5% €788,05 €181,85 €36,37 €5,06 €4,79 €4,55
16 jaar 34,5% €688,30 €158,85 €31,77 €4,42 €4,19 €3,98
15 jaar 30% €598,50 €138,10 €27,62 €3,84 €3,64 €3,46
14 jaar Geen WML  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
13 jaar Geen WML n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 

Bruto minimumjeugdloon per maand (per 1 juli 2023)

Het bruto minimumjeugdloon per maand bij een fulltime dienstverband is: 
80% van het minimumloon: €1596,00 (voor iemand van 20 jaar)
60% van het minimumloon: €1.197,00 (voor iemand van 19 jaar)
50% van het minimumloon: €997,50 (voor iemand van 18 jaar)
39,5% van het minimumloon: €788,05 (voor iemand van 17 jaar)
34,5% van het minimumloon: €688,30 (voor iemand van 16 jaar)
30% van het minimumloon: €598,50 (voor iemand van 15 jaar)

Bruto minimumjeugdloon per week (per 1 juli 2023)

Het bruto minimumjeugdloon per week bij een fulltime dienstverband is: 
80% van het minimumloon: €368,30 (voor iemand van 20 jaar)
60% van het minimumloon: €276,25 (voor iemand van 19 jaar)
50% van het minimumloon: €230,20 (voor iemand van 18 jaar)
39,5% van het minimumloon: €181,85 (voor iemand van 17 jaar)
34,5% van het minimumloon: €158,85 (voor iemand van 16 jaar)
30% van het minimumloon: €138,10 (voor iemand van 15 jaar)

Bruto minimumjeugdloon per dag (per 1 juli 2023)

Het bruto minimumjeugdloon per dag bij een fulltime dienstverband is: 
80% van het minimumloon: €73,66 (voor iemand van 20 jaar)
60% van het minimumloon: €55,25 (voor iemand van 19 jaar)
50% van het minimumloon: €46,04 (voor iemand van 18 jaar)
39,5% van het minimumloon: €36,37 (voor iemand van 17 jaar)
34,5% van het minimumloon: €31,77 (voor iemand van 16 jaar)
30% van het minimumloon: €27,62 (voor iemand van 15 jaar)

Bruto minimumjeugdloon per uur (per 1 juli 2023)

Het bruto minimumjeugduurloon per dag bij een fulltime dienstverband is: 
80% van het minimumloon. Bij 36 uur: €10,24 | Bij 38 uur: €9,70 | Bij 40 uur: €9,21 (voor iemand van 20 jaar)
60% van het minimumloon. Bij 36 uur: €7,68 | Bij 38 uur: €7,27 | Bij 40 uur: €6,91 (voor iemand van 19 jaar)
50% van het minimumloon. Bij 36 uur: €6,40 | Bij 38 uur: €6,06 | Bij 40 uur: €5,76 (voor iemand van 18 jaar)
39,5% van het minimumloon. Bij 36 uur: €5,06 | Bij 38 uur: €4,79 | Bij 40 uur: €4,55 (voor iemand van 17 jaar)
34,5% van het minimumloon. Bij 36 uur: €4,42 | Bij 38 uur: €4,19 | Bij 40 uur: €3,98 (voor iemand van 16 jaar)
30% van het minimumloon. Bij 36 uur: €3,84 | Bij 38 uur: €3,64 | Bij 40 uur: €3,46 (voor iemand van 15 jaar)

Wat is het minimumloon in 2023 voor iemand van 20 jaar?

Het wettelijk minimumloon voor iemand van 20 in 2023 (per 1 juli 2023) is: €9,21 bruto per uur (minimumuurloon bij 40 uur), €73,66 bruto per dag (dagloon), €368,30 bruto per week (minimum weekloon) en €1.596,00 bruto per maand (minimum maandloon) bij een fulltime baan van 36, 38 of 40 uur per week. Het minimale salaris van een 20-jarige wordt vastgesteld aan de hand van het wettelijk bruto minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon wordt berekend aan de hand van een percentage van het wettelijk minimumloon. Voor iemand van 20 jaar is het vastgestelde percentage 80% van het minimumloon. Let op. Bij een werkweek van 38 en 36 uur wijkt het minimumuurloon af, de hoogte is dan €10,24 bij 36 uur en €9,70 bij 38 uur. Een medewerker dient naast het minimumloon ook altijd een minimumvakantiebijslag van minimaal 8% van zijn brutojaarsalaris te ontvangen.

Wat is het minimumloon in 2023 voor iemand van 19 jaar?

Het wettelijk minimumloon voor iemand van 19 in 2023 (per 1 juli 2023) is: €6,91 bruto per uur (minimumuurloon bij 40 uur), €55,25 bruto per dag (dagloon), €276,25 bruto per week (minimum weekloon) en €1.197,00 bruto per maand (minimum maandloon) bij een fulltime baan van 36, 38 of 40 uur per week. Het minimale salaris van een 19-jarige wordt vastgesteld aan de hand van het wettelijk bruto minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon wordt berekend aan de hand van een percentage van het wettelijk minimumloon. Voor iemand van 19 jaar is het vastgestelde percentage 60% van het minimumloon. Let op. Bij een werkweek van 38 en 36 uur wijkt het minimumuurloon af, de hoogte is dan €7,68 bij 36 uur en €7,27 bij 38 uur.

Wat is het minimumloon in 2023 voor iemand van 18 jaar?

Het wettelijk minimumloon voor iemand van 18 in 2023 (per 1 juli 2023) is: €5,76 bruto per uur (minimumuurloon bij 40 uur), €46,04 bruto per dag (dagloon), €230,20 bruto per week (minimum weekloon) en €997,50 bruto per maand (minimum maandloon) bij een fulltime baan van 36, 38 of 40 uur per week. Het minimale salaris van een 18-jarige wordt vastgesteld aan de hand van het wettelijk bruto minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon wordt berekend aan de hand van een percentage van het wettelijk minimumloon. Voor iemand van 18 jaar is het vastgestelde percentage 50% van het minimumloon. Let op. Bij een werkweek van 38 en 36 uur wijkt het minimumuurloon af, de hoogte is dan €6,40 bij 36 uur en €6,06 bij 38 uur.

Wat is het minimumloon in 2023 voor iemand van 17 jaar?

Het wettelijk minimumloon voor iemand van 17 in 2023 (per 1 juli 2023) is: €4,55 bruto per uur (minimumuurloon bij 40 uur), €36,37 bruto per dag (dagloon), €181,85 bruto per week (minimum weekloon) en €788,05 bruto per maand (minimum maandloon) bij een fulltime baan van 36, 38 of 40 uur per week. Het minimale salaris van een 17-jarige wordt vastgesteld aan de hand van het wettelijk bruto minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon wordt berekend aan de hand van een percentage van het wettelijk minimumloon. Voor iemand van 17 jaar is het vastgestelde percentage 39,5% van het minimumloon. Let op. Bij een werkweek van 38 en 36 uur wijkt het minimumuurloon af, de hoogte is dan €5,06 bij 36 uur en €4,79 bij 38 uur.

Wat is het minimumloon in 2023 voor iemand van 16 jaar?

Het wettelijk minimumloon voor iemand van 16 in 2023 (per 1 juli 2023) is: €3,98 bruto per uur (minimumuurloon bij 40 uur), €31,77 bruto per dag (dagloon), €158,85 bruto per week (minimum weekloon) en €688,30 bruto per maand (minimum maandloon) bij een fulltime baan van 36, 38 of 40 uur per week. Het minimale salaris van een 16-jarige wordt vastgesteld aan de hand van het wettelijk bruto minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon wordt berekend aan de hand van een percentage van het wettelijk minimumloon. Voor iemand van 16 jaar is het vastgestelde percentage 34,5% van het minimumloon. Let op. Bij een werkweek van 38 en 36 uur wijkt het minimumuurloon af, de hoogte is dan €4,42 bij 36 uur en €4,19 bij 38 uur.

Wat is het minimumloon in 2023 voor iemand van 15 jaar?

Het wettelijk minimumloon voor iemand van 15 in 2023 (per 1 juli 2023) is: €3,46 bruto per uur (minimumuurloon bij 40 uur), €27,62 bruto per dag (dagloon), €138,10 bruto per week (minimum weekloon) en €598,50 bruto per maand (minimum maandloon) bij een fulltime baan van 36, 38 of 40 uur per week. Het minimale salaris van een 15-jarige wordt vastgesteld aan de hand van het wettelijk bruto minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon wordt berekend aan de hand van een percentage van het wettelijk minimumloon. Voor iemand van 15 jaar is het vastgestelde percentage 30% van het minimumloon. Let op. Bij een werkweek van 38 en 36 uur wijkt het minimumuurloon af, de hoogte is dan €3,84 bij 36 uur en €3,64 bij 38 uur.

Wat is het minimumloon in 2023 voor iemand van 14 jaar?

Er is geen officieel minimumjeugdloon voor iemand van 14. Hoewel er geen wettelijk minimumloon vastgesteld is voor een werknemer van 14 jaar, zijn er wel andere regels voor personeel van deze leeftijd van toepassing. Zo mag een 14-jarige bijvoorbeeld alleen helpen bij “licht niet-industrieel werk”.

Wat is het minimumloon in 2023 voor iemand van 13 jaar?

Er is geen officieel minimumjeugdloon voor iemand van 13. Hoewel er geen wettelijk minimumloon vastgesteld is voor een werknemer van 13 jaar, zijn er wel andere regels voor personeel van deze leeftijd van toepassing. Zo mag een 13-jarige bijvoorbeeld alleen helpen bij “licht niet-industrieel werk”.

Wat is het minimumloon in 2023 voor iemand van 12 jaar?

Er is geen officieel minimumjeugdloon voor iemand van 12. Dat komt een kind met deze leeftijd niet mag werken. 

Wanneer gaat het minimumloon omhoog?

Het vastgestelde bruto minimumloon gaat jaarlijks tweemaal omhoog (ieder half jaar), namelijk op 1 januari en 1 juli. Doorgaans stijgt het bruto minimumloon licht, zo steeg het op 1 juli 2023 met 3,13%, maar het kan incidenteel ook fors stijgen. Zo steeg het minimumloon met 10,15% op 1 januari 2023. 1 januari 2024 wordt het minimumloon weer aangepast. Wat anders is bij de aankomende wijziging dan afgelopen jaren, is dat de huidige constructie met minmum dag-, week- en maandlonen vervalt. Elke werknemer krijgt vanaf 1 januari 2024 namelijk een minimumuurloon. Dat betekent dat iemand met het minimumloon die na 1 januari 2024, 37 tot 40 uur werkt, ook daadwerkelijk meer betaald krijgt dan iemand met het minimumloon die 36 uur werkt. 

Naast het minimumloon hebben medewerkers ook recht op een minimumvakantiebijslag. Het minimumloon en de minimumvakantiebijslag zijn beide vastgelegd in de wet “Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag”.

Wat wordt het minimumuurloon vanaf 1 januari 2024?

Het minimumuurloon wordt volgens de overheid in oktober 2023 bekendgemaakt. Het minimumuurloon wordt op 1 januari 2024 geïndexeerd. Vanaf dat moment is het nieuwe minimumloon van kracht.

Wat verandert er aan de minimumloonregeling in 2024?

Het minimumloon in 2024 zal voor alle werknemers berekend worden op basis van een minimumuurloon. Hieraan wordt dan ook een wettelijk minimumjeugduurloon gekoppeld. Anno 2023 wordt het wettelijk bruto minimumloon nog berekend op basis van maandloon (met een daaraan afgeleid week- en dagloon). De rijksoverheid geeft hierover aan: “Op 1 januari 2024 wordt het verplichte minimumuurloon ingevoerd. Dat is het minimumloon per uur. Vanaf 2024 verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen.”

Momenteel (2023) wordt het minimumloon nog zoals hieronder berekend.

Hoe wordt de hoogte van het minimumloon en minimumjeugdloon in 2023 berekend?

De exacte hoogte van het bruto minimumloon per individu wordt in 2023 berekend op basis van: het aantal uren dat een medewerker maandelijks werkt, de arbeidsduur en de leeftijd van de persoon. Het nettobedrag dat je personeel overhoudt hangt af van de situatie per individu. Het nettobedrag dat een werknemer overhoudt hangt af van de toeslagen die hij ontvangt en de premies en belastingen die hij moet betalen.

Berekening minimumloon

De berekening van het wettelijk brutominimumloon voor werknemers bestaat in 2023 nog uit subberekeningen van het minimum-maandloon, – weekloon, -dagloon en -uurloon. Het minimumuurloon kan daarbij nog variëren bij een week van 36, 38 of 40 uur. Een medewerker die 36 uur werkt en het minimumloon ontvangt krijgt in 2023 dus omgerekend per uur meer betaald dan iemand met een minimumloon die 40 uur werkt. Vanaf 2024 zal voor iedereen hetzelfde bruto minimumuurloon gelden. Daardoor zal iemand die het minimumloon krijgt, maar meer uren werkt, meer ontvangen dan iemand die ook het minimumloon ontvangt, maar minder uren werkt.

Berekening minimum jeugdloon

De berekening van het minimumjeugdloon ziet er zo uit: wettelijk minimumloon maal het percentage dat gekoppeld is aan de leeftijd van een werknemer onder de 21. Het minimumloon per maand is €1.995,00. Voorbeeld van een berekening. Een 18-jarige krijgt 50% van het wettelijk bruto minimumloon. De berekening ziet er dan zo uit: €1.995,00 x 50% = €997,50. Zie voor de percentages en minimumjeugdlonen ook verder hierboven de tabel onder de koptitel: “Wat is de hoogte van het minimumjeugdloon? (per 1 juli 2023)”

Medewerkers jonger dan 21 (leeftijd 15 tot 21) ontvangen ook een wettelijk bepaald minimumloon. De hoogte van het salaris wordt berekend aan de hand van een percentage van het minimumloon voor medewerkers van 21 jaar of ouder. Wat een werknemer onder de 21 bruto dient te ontvangen is afhankelijk van zijn leeftijd, arbeidsuren en arbeidsduur. Deze bedragen zijn wettelijk vastgelegd. 


Berekening van het minimum cao-loon

Een minimum cao-loon wordt berekend aan de hand van de zwaarte van een functie. Onder de zwaarte van een beroep wordt verstaan: benodigde kennis voor je baan, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van je functie en de moeilijkheidsgraad van je werk.

Naast het wettelijk minimumloon kan er dus ook een minimumloon vastgelegd zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Er zijn twee soorten cao’s waarin dit bepaald kan zijn, het bedrijfstak-cao of het ondernemings-cao. Een cao-minimumloon geldt dan als het vervangende minimumloon en kan hoger zijn dan het wettelijk minimumloon. Hierdoor kan het zijn dat jij als werkgever meer loon moet betalen aan een werknemer.

Minimumvakantietoeslag (minimumvakantiebijslag)

Naast het minimumloon hebben medewerkers jonger en ouder dan 21 jaar recht op een minimumvakantietoeslag. Het exacte bruto minimumloon per leeftijd is door de overheid vastgelegd in de wet: “Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag” (WML wet door Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De vakantietoeslag, bijslag of ook wel vakantiegeld genoemd is altijd minimaal 8% van het afgelopen brutojaarsalaris. De rijksoverheid geeft hierover aan:U heeft recht op vakantiegeld van minimaal 8% van uw brutojaarsalaris van het afgelopen jaar. De wettelijke term hiervoor is vakantiebijslag. Maar de meeste mensen noemen het vakantiegeld of vakantietoeslag.”

Je bent als werkgever verplicht om deze vakantiebijslag te betalen. De Nederlandse arbeidsinspectie geeft hierover aan: “De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich hieraan houden en deelt boetes uit als werknemers worden onderbetaald.” Een werkgever is wel vrij om een medewerker meer te betalen dan het wettelijk vastgestelde minimumloon.  

Tweemaal per jaar wordt het nieuwe minimumloon vastgesteld

Twee keer per jaar wordt het minimumloon herberekend en aangepast. Deze aanpassingen worden jaarlijks doorgevoerd (geïndexeerd) op 1 januari en 1 juli. Per 1 juli 2023 is het minimum brutoloon voor medewerkers van 21 jaar en ouder: €1.995,00 per maand, €460,40 per week en €92,08 per dag. Dit minimumloon is berekend op basis van een fulltime werkweek (36,38 of 40 uur) en zal per 1 januari 2024 weer veranderen. De bedragen voor het meest recente minimumloon kan je terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Geldt het minimumloon voor personeel uit elke branche? 

Ja, het minimumloon geldt voor personeel uit elke branche. Al je medewerkers van 21 jaar of ouder hebben in principe recht op het minimumloon, tenzij zij een uitzondering op de regel zijn. Bijvoorbeeld wanneer ze als stagiair bij je werken of een arbeidshandicap hebben. 

Verdienen parttime medewerkers ook het minimumloon? 

Ja, iedereen heeft recht op het minimumloon. Als iemand parttime werkt dan wordt zijn loon berekend aan de hand van de regels voor het minimumloon bij een fulltime baan. Een parttime werknemer verdient uiteraard wel minder dan iemand die werkt in een fulltime dienstverband. 

Een vergelijking van het minimumloon ter verduidelijking:

a. Dit is het minimumloon van iemand die 21 is en 40 uur per week werkt (fulltime):

Per maand €  1995.00
Per week €  460.40
Per dag €  92.08
Per uur €  11.51

b. Dit is het minimumloon van iemand die 21 is en 32 uur per week werkt (parttime)

Per maand €  1596.00
Per week €  368.32
Per dag €  73.66
Per uur €  11.51

Disclaimer: aan dit artikelen en andere artikelen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De wet- en regelgeving rondom loon, arbeidsvoorwaarden en andere werkgerelateerde zaken worden doorlopend gewijzigd. Daarnaast is elke situatie uniek. Raadpleeg daarom altijd de website van de overheid voor het meest recente minimumloon en andere regel- en wetgeving. Overweeg je de salarisadministratie voor jouw logistieke personeel uit te besteden? Raadpleeg ons dan per mail of telefonisch. 

Moet ik mijn personeel meer dan het minimumloon betalen?

Als werkgever ben je niet verplicht meer dan het minimumloon te betalen aan je personeel. Het advies is echter dit wel te doen. Ons advies is te checken wat een marktconform salaris is en hieraan te voldoen of net iets meer te betalen. Waarom? Een laag inkomen kan een werknemer stress, angst en onzekerheid geven rondom zijn primaire (en secundaire) levensbehoeften. Deze stress kan resulteren in negatieve effecten op de werkvloer en de gezondheid van het individu. Risico’s van een te laag inkomen zijn onder andere stress-gerelateerde ziekte, uitval, verzuim of disfunctioneren. Wanneer een medewerker een degelijk loon verdiend, waarbij hij zich geen zorgen hoeft te maken over zijn levensbehoefte speelt daarnaast het doel “meer verdienen” een minder grote rol. Daardoor kan een werknemer zich meer richten op zijn werk, ontwikkeling en vooral de organisatie(doelen).

“Daniel Pink (2012) in zijn boek ‘The Surprising Truth About What Motivates Us’ dat, gebaseerd op studies uitgevoerd door het MIT en andere universiteiten, stelt dat hogere financiële beloningen enkel resulteren in betere prestaties en een hogere motivatie, als de taak uit simpele, repeterende werkzaamheden bestaat, zoals machinewerkzaamheden. Als de taak meer cognitieve vaardigheden vergt, waarbij creativiteit en / of het nemen van beslissingen belangrijk is, heeft het financieel belonen juist een averechts effect. De hoogte is daarbij ook van belang. In dit geval geldt: hoe hoger de beloning, hoe minder de motivatie. Pink stelt dat de basis financiële beloning voldoende moet zijn, zodat medewerkers niet meer focussen op het enkel verdienen van meer geld. Daarnaast concludeert hij dat, net als de reeds behandelde Goal Setting Theory en Self Determination Theory, het belangrijk is dat medewerkers autonomie voelen en zich kunnen ontwikkelen. Ook stelt Pink, aan de hand van de vele onderzoeken, dat het voor medewerkers ook belangrijk is dat hun werk betekenisvol en belangrijk is.” Aldus Natascha Poels, Radboud Universiteit Groningen.

Het belang van een goede salarisadministratie

Vanaf het moment dat je een werknemer in dienst neemt is een goede salarisadministratie van belang. Je bent namelijk wettelijk verplicht als bedrijf om een salarisadministratie te voeren. Je kan er voor kiezen om deze salarisadministratie zelf te voeren of de administratie uit te besteden. Loonadministratie gaat in essentie om het correcte nettosalaris uitkeren aan een medewerker. Om je loonadministratie goed te voeren moet je op de hoogte zijn van de steeds veranderende wet- en regelgeving rondom salarissen. Minimaal het minimumloon betalen is daar een klein onderdeel van. Je moet bijvoorbeeld ook weten welke loonheffingen en premies er van toepassing zijn op het brutosalaris van je werknemers. Alleen zo kan jij deze heffingen en premies inhouden. Wanneer je een goede salarisadministratie voert heeft dat ook financiële voordelen voor jou als werkgever. Zo zijn er bijvoorbeeld subsidies voor de scholing van werknemers en voorkom je boetes.

Omdat het landschap van salarisadministratie steeds veranderd wordt er vaak gekozen voor uitbesteding of in-housing (een salarisadministratie afdeling die over de benodigde kennis en ervaring beschikt). Als logistiek bedrijf kan je altijd bij ons uitzendbureau terecht met vragen, wij helpen je graag verder. Heb je logistiek personeel nodig? Ook dan ben je natuurlijk aan het juiste adres bij uitzendbureau Prestatie.

Email Applications CSV

×

Enter an email address, separate multiple emails by ",".