Personeel en belasting: alles over loon, loonheffingen en belasting(voordelen)

Als je als werkgever personeel in dienst hebt, krijg je te maken met belastingen rondom personeel. Het is een behoorlijk complex geheel voor zowel het bedrijf als de medewerker. In dit blog besteden we aandacht aan definities rondom het loon, loonheffingen en inkomstenbelastingen te verhelderen. Ook geven meer informatie over het Nederlandse belastingstelsel.

Schematische voorstelling loonheffingen 2024 (WGA en ZW flex o.b.v. sectorcode 52)

loonheffing 2024 schematische weergave

Wat is loon?

Loon of salaris is een tegenprestatie die de werkgever betaalt aan een werknemer in ruil voor de arbeid die de werknemer verricht voor de werkgever. Loon is een tegenprestatie in de vorm van geld of in geld waardeerbaar. De hoogte van het loon wordt vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Naast het salaris worden ook secundaire arbeidsvoorwaarden afgesproken.

Wat is netto en bruto loon?

Netto loon is het inkomen wat op de rekening van de medewerker wordt gestort. Loonbelasting en premies volksverzekeringen zijn hier reeds van af.

Bruto loon is het inkomen dat de medewerker is overeengekomen met zijn werkgever. Op het bruto inkomen houdt de werkgever loonbelasting en premies volksverzekeringen in.

Wat zijn loonkosten?

Loonkosten zijn alle kosten die direct samenhangen met het inschakelen van de productiefactor arbeid: loon, toeslagen en het werkgeversdeel in de sociale lasten.

Schematische voorstelling Loonkosten

werkgeverslasten en werknemerslasten

Wat moet ik als werkgever afdragen over het loon van werknemers?

Als werkgever moet je loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen afdragen over het loon van werknemers. De loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen vormen samen de loonheffing.

Wat is loonheffing?

Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). Loonheffing wordt geheven over het loon van de werknemer.

Loon bestaat uit:

 • Salaris.
 • Vakantiegeld.
 • Toeslagen.
 • Overwerk.
 • Loon in natura zoals een auto van de zaak.
 • Fooien en uitkeringen uit een fonds.

Wat is de grondslag voor alle loonheffingen?

Grondslag voor de loonheffing = Brutoloon + loon in natura + fooien en uitkeringen – aftrekposten voor loonheffing

Wat is loonbelasting?

Loonbelasting is een voorheffing die de werkgever inhoudt op het loon van een medewerker. In Nederland moet iedereen inkomstenbelasting betalen. De inkomstenbelasting wordt voor een groot gedeelte bepaald door de loonbelasting. De loonbelasting die een medewerker betaalt is terug te vinden op de loonstrook.

Wat is inkomstenbelasting?

De inkomstenbelasting is in Nederland een vorm van directe belasting die betaald wordt over het inkomen van een natuurlijke persoon. Mensen die in loondienst zijn, betalen loonbelasting. De werkgever staat de loonbelasting dan weer af aan de Belastingdienst.

Zelfstandigen, zoals eenmanszaken, ZZP’ers en maatschappen kunnen geen loonbelasting afdragen omdat ze niet in loondienst zijn. In plaats daarvan betalen zij inkomstenbelasting. In de meeste gevallen draag je als zelfstandige de inkomstenbelasting één keer per jaar af en doe je dit achteraf.

In Nederland is de inkomstenbelasting verdeeld in drie groepen (boxen). Elke box gaat over een deel van het mogelijke inkomen en per box zijn er verschillende belastingtarieven.

Hoe werkt het Nederlandse belastingstelsel voor werknemers?

Nederland heeft een progressief belastingstelsel. Dit betekent dat je naarmate je meer verdient, ook een hoger percentage belasting moet betalen.

In Nederland heb je drie soorten inkomstenbelasting:

 1. Box 1: belasting over werk en woning: het gaat hier om loon, winst uit onderneming, uitkering of pensioen, lijfrente, alimentatie, het eigenwoningforfait. Er zijn aftrekposten en heffingskortingen die de inkomsten weer verlagen. Aftrekposten zijn reisaftrek openbaar vervoer, giften , uitgaven voor alimentatie, lijfrentepremie, bepaalde zorgkosten. Heffingskortingen zijn algemene heffingskorting, arbeidskorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting, heffingskorting voor aow gerechtigden, jonggehandicaptenkorting, en korting voor groene beleggingen.  Over het bedrag aan inkomsten na aftrek van aftrekposten en heffingskortingen wordt belasting geheven.
 2. Box 2: belasting aanmerkelijk belang. Een aanmerkelijk belang bestaat bij direct of indirect bezit van minimaal 5% aandelen in een onderneming. Er kunnen 2 voordelen zijn waarover belastingen geheven worden. Dividend of vervreemdingsvoordelen zoals verkoopwinst op aandelen.
 3. Box 3: belasting over sparen en beleggen. Hierbij wordt belasting geheven over het opgebouwde vermogen. Schulden worden van het opgebouwde vermogen afgetrokken. Daarnaast is er een heffingsvrij vermogen. Boven dit heffingsvrij vermogen wordt belasting geheven.

Hoeveel procent belasting over loon 2023?

Hoeveel procent belasting over loon 2023 wordt geheven is afhankelijk van de hoogte van het inkomen uit werken. In Nederland is er een progressief belastingstelsel met 2 belastingschijven.

 1. Schijf 1: tot €73.031,- wordt 36,93% geheven
 2. Schijf 2: vanaf €75.031,- wordt 49,50% geheven

Hoeveel wordt de inkomstenbelasting in 2024?

Hoeveel procent belasting over loon in 2024 wordt geheven is afhankelijk van de hoogte van het inkomen uit werken. In Nederland is er een progressief belastingstelsel met 2 belastingschijven.

 1. Schijf 1: tot €73.031,- wordt 36,93% geheven
 2. Schijf 2: vanaf €75.031,- wordt 49,50% geheven

Welke belastingschijf bij welk salaris?

In Nederland vallen twee belastingschijven in box 1. Box 1: betreft belastingen over werk en woning.

Box 1 – Schrijf 1 in 2024 loopt tot € 75.518,- met een belastingpercentage van 36,97%.
Box 1 – Schijf 2 loopt vanaf € 75.518,- en heeft een belastingpercentage van 49,50%

Naast box 1 heb je ook box 2 en box 3:

 1. Box 2: belasting over aanmerkelijk belang.
  1. Tot € 67.000,- geldt een percentage van 24,5%
  2. Vanaf € 67.000,- geldt een percentage van 33%
 2. Box 3: belasting over sparen en beleggen

Hoeveel procent belasting wordt er geheven over loon in 2024?

Hoeveel procent belasting over loon 2024 wordt geheven is afhankelijk van de hoogte van het inkomen uit werken. In Nederland is er een progressief belastingstelsel met 2 belastingschijven.

 1. Schijf 1: tot €75.518,- wordt 36,97% belasting geheven
 2. Schijf 2: vanaf €75.518,- wordt 49,50% belasting geheven

Wat is loonheffing Bijzonder Tarief (BT)?

Loonheffing Bijzonder Tarief is loonheffing die geheven wordt over het loon naast de “normale” uren. Je betaalt een bijzonder tarief over overuren, uitkeren van vakantiedagen in geld, loonsverhoging met terugwerkende kracht, vakantietoeslag , een bonus of commissie, een dertiende maand.

Het bijzonder tarief bestaat uit de normale percentages die voor schijf 1 en schijf 2 gelden. Echter wordt op deze inkomsten geen loonheffingskorting toegepast. Daarom is het bedrag wat je betaalt aan loonheffing  hoger.

Wat is loonheffingskorting?

De loonheffingskorting is een korting op de loonheffing die je betaalt voor werk of uitkering. Loonheffingskorting bestaat uit twee delen: de arbeidskorting en de algemene heffingskorting.

Bij de start van een dienstverband dient de medewerker , de werkgever te vragen de loonheffingskorting toe te passen. Indien een medewerker verschillende banen heeft kan de loonheffingskorting maar bij 1 werkgever toegepast worden.

Wat is de premie voor de volksverzekeringen?

Premies voor de volksverzekering is een loonheffing die werknemers moeten afdragen van hun brutoloon. De premies voor volksverzekeringen bestaan uit de volgende 3 verzekeringen:

 1. Algemene ouderdomswet (AOW): Door de AOW hebben mensen een inkomen als ze de AOW-leeftijd hebben bereikt. De premie voor de AOW is  variabel en is voor 2024 vastgesteld 17,90%
 2. Algemene nabestaandenwet (ANW): De Anw hebben mensen een inkomen nadat de partner is overleden en de overblijvende partner bijvoorbeeld jonge kinderen verzorgt. De premie voor de ANW is voor 2024 vastgesteld op 0,10%.
 3. Wet langdurige zorg (WLZ): De Wlz zorgt ervoor dat bijzondere ziektekosten betaald worden. De premie voor de WLZ is voor 2024 vastgesteld op 9,65%

Welke 4 werknemersverzekeringen zijn er?

Naast de premies voor de volksverzekeringen betaalt de werkgever ook premies werknemersverzekeringen. Er zijn 4 soorten werknemersverzekeringen:

 1. Werkloosheidswet (WW): werknemers kunnen een werkloosheidsuitkering aanvragen bij het UWV als zij tijdelijk zonder werk zitten en dus verlies van inkomen hebben. Voor de WW verzekering betaal je een AWF premie. Je hebt een AWF premie hoog en laag. De premie AWF laag wordt gehanteerd voor medewerkers met een vast dienstverband. De premie AWF hoog is voor medewerkers met een flexibel contract.  De premie voor 2024 is als volgt:
  1. AWF hoog: 7,64%
  2. AWF laag: 2,64%
 2. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA): als een werknemer langer dan 2 jaar ziek is heeft deze mogelijk recht op een uitkering op basis van de WIA. Werkgevers kunnen vrijwillig premie betalen voor de WIA. Uitkering van een vergoeding aan een medewerker heeft de voorwaarde is dat de werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt moet zijn. De WIA is opgedeeld in twee categorieën:
  1. Inkomens voorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA): geldt voor medewerkers die volledig arbeidsongeschikt zijn. Een IVA uitkering wordt uitgekeerd door het UWV. De premie die betaald wordt heet de gedifferentieerde AOF premie. Er is een onderscheid tussen kleine en grote werkgevers.
   1. AOF laag voor kleine werkgevers: de premie voor 2024 is 6,18% . Wanneer word je beschouwd als een kleine werkgever? Om dit te bepalen wordt er gekeken naar de situatie van twee jaar geleden. In 2024 kijk je dus naar de loonsom van 2022.  Als je premieplichtige loonsom lager is dan € 942.500 is er sprake van een kleine werkgever.
   2. AOF hoog voor (middel)grote werkgevers: de premie voor 2024 is 7,49%
  2. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA): geldt voor medewerkers die gedeeltelijke arbeidsongeschikt zijn. De WGA premie is ook weer afhankelijk van de grote van het bedrijf en in welke sector het bedrijf wordt ingedeeld. Daarnaast de schade aan WGA-uitkeringen die gedaan is.
   1. Kleine werkgevers: De gemiddelde premie voor kleine werkgevers bedraagt 0,97%. Uitzendbureaus betalen een hogere premie omdat de aanname is dat het ziekteverzuim ook hoger is. De premie voor de WGA voor kleine werkgevers is vastgesteld op 2,42%.
   2. Middelgrote werkgevers: betalen een gewogen gemiddelde van de individueel bepaalde premie en de sector premie
   3. Bij grote werkgevers wordt de premie individueel bepaald.
 3. De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO): deze wet is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek zijn of gehandicapt zijn en niet meer of niet meer volledig in hun onderhoud kunnen voorzien. De WAO is sinds 2005 opgevolgd door de WIA en is alleen nog van toepassing voor gevallen die voor de ingangsdatum van de WIA reeds aanspraak maakten op de WAO uitkering.
 4. De Ziektewet (ZW): is een vangnet voor werknemers die ziek worden en geen loon ontvangen. Een werkgever dient zieke medewerkers met een vast contract 2 jaar door te betalen. Als er geen contract meer is dan heeft de medewerker mogelijk recht op een een ziektewet uitkering. Dit kan gelden voor uitzendkrachten, zieke werklozen of werknemers die ziek worden nadat hun contract is beëindigd. De premie die betaald wordt is de gedifferentieerde ZW-flex premie. De ZW-flex premie hangt net als de WGA premie af van de omvang van het bedrijf, de sector waar deze in actief is en de schade aan ziektewet uitkeringen.

Wat betekent eigenrisicodragerschap?

Eigenrisicodragerschap betekent dat je als werkgever het risico overneemt voor uitkeringen van medewerkers. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de lasten van (deels) arbeidsongeschikten (WGA) en medewerkers die in de Ziektewet (ZW) zitten. Het risico kan je verzekeren bij het UWV (publiek verzekeren) of je kan het risico zelf dragen. Als je het risico zelf draagt kan je er wel voor kiezen het onder te brengen bij een verzekeraar. Breng je het risico niet onder bij een verzekeraar dan moet je een garantstelling plaatsen zodat je aan de lasten kan voldoen. Verder komen ook de kosten voor re-integratie voor eigen rekening als je eigen risico drager bent.

Eigenrisicodrager (ERD) kan je worden voor de Ziektewet én voor de WGA. ERD voor de ZW gaat een werkgever aan voor een periode van maximaal 2 jaar.  Kiest een werkgever daarna ook voor ERD WGA, dan komt er 10 jaar bij. In totaal is een werkgever dan dus 12 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie. van een zieke medewerker.

Wat zijn loonkostenvoordelen (LKV)?

Loonkostenvoordelen zijn voordelen die de loonkosten voor een werkgever omlaag kunnen brengen. Het is als het ware een subsidie. Er zijn 4 verschillende loonkostenvoordelen:

 1. Loonkostenvoordeel (LKV) voor de oudere medewerker: voor medewerkers boven de 56 jaar oud die uit een uitkering komen, geldt een korting van  € 3,05 per uur met een maximumbedrag van €6000 per jaar. In 2025 wordt de LKV op de oudere werknemer verlaagd naar € 1,35 per uur met een maximum van € 2600 per jaar. In 2026 wordt de korting afgeschaft voor werknemers ouder dan 56 jaar. De maximale duur is 3 jaar.
 2. LKV voor de arbeidsbeperkte medewerker: LKV kan toegepast worden als de medewerker arbeidsbeperkt is. De vergoeding betreft een korting van  € 3,05 per uur met een maximumbedrag van €6000 per jaar. Bovenop dit loonkostenvoordeel is er een extra bonus van  €5000 per jaar indien er gedurende een jaar meer dan 25,5 uur per week werkt. Bij minder uren bedraagt het bedrag ook lager.
 3. LKV scholingsbelemmerden en banenafspraak: indien een medewerker aangenomen wordt die in het register banenafspraak van het UWV staat, en als iemand een scholingsbelemmering heeft gehad is er een korting van € 1,01 per verloond uur met een maximum van € 2000 voor de duur van 3 jaar.
 4. LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer: indien een medewerker een arbeidsbeperking krijgt terwijl deze werkzaam is bij de werkgever dan geldt er een korting van € 3,05 per verloond  uur met een maximumbedrag van €6000 per jaar voor de duur van maximaal 1 jaar.

Wat is de Werkhervattingskas (WKH)

De Werkhervattingskas (Whk) is een onderdeel van de werknemersverzekeringen. Werkgevers dragen hiervoor een Werkhervattingskas premie af. Vanuit deze premieontvangsten worden de loonkosten van werknemers gefinancierd die ziek of arbeidsongeschikt zijn.

Wat houdt heffingskorting in?

Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaal je minder belasting. Welke heffingskorting van toepassing is , hangt af van de persoonlijke situatie.  Bekende heffingskortingen zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Welke heffingskortingen zijn er?

Er zijn 7 soorten heffingskortingen :

 1. Algemene heffingskorting: de algemene heffingskorting geldt voor iedereen die het hele jaar in Nederland heeft gewoon en hangt van leeftijd en hoogte van het inkomen. In loondienst wordt de algemene heffingskorting ingehouden door de werkgever en indien er sprake is van een uitkering dan wordt die ingehouden door de uitkeringsinstantie. De maximale algemene heffingskorting is € 3.362. Dat was een maximale algemene heffingskorting van € 3.070 in 2023
 2. Arbeidskorting: de arbeidskorting is een korting gericht op werkenden,  waarbij de korting hoger wordt naarmate je meer verdient, tot een bepaald inkomen. Voor 2024 is de maximale arbeidskorting verhoogd naar €5553.
 3. Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK): is een heffingskorting die geldt voor ouders die werken en kinderen jonger dan 12 jaar hebben. De maximale IACK voor 2024 is €2961.
 4. Ouderenkorting: is een korting die beschikbaar is voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. De maximale korting in 2024 is €2.017.
 5. Alleenstaandeouderenkorting: is een korting Voor AOW-gerechtigden die alleenstaand zijn. De korting bedraagt in 2024 €526.
 6. Jonggehandicaptenkorting: is een heffingskorting voor mensen die recht hebben op een Wajong-uitkering, waarbij de korting voor 2024 €820 is. Een Wajonguitkering geldt voor mensen die vanaf jonge leeftijd ziek zijn of een handicap hebben.
 7. Heffingskorting voor groene beleggingen: is een korting die gericht is op beleggers in erkende groene projecten.

Email Applications CSV

×

Enter an email address, separate multiple emails by ",".